సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 13, 2015

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -3

                     శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -3అకంపనమదాహరీ - నిగ్రహో వీరపుంగవః
విశాలశౌర్య సంహర్తా -  త్రిశరాఖ్య విమర్ధనః     - 23

కుంభవైరీ దశగ్రీవ దోరంతర విభేదకృత్
భిషకృతి మహవైద్యో నిత్యామృతకర శ్శుభః    - 24


ధన్వంతరీ జగత్త్రాతా  -  ఓషధీశో నిశాంపతిః
దివ్యౌషధా ద్యానయనో - మృతవాసర జీవనః   - 25


సంజీవనౌషదీ నేతా -  సంజీవో జీవనప్రదః 
సంగ్ర్రామనిపుణో బ్రహ్మా  - సర్వలోక పితామహః  - 26

ఇంద్రజిద్ఘాతకో-త్యంత - ప్రతాప పటుభీకరః
మాల్యవంత్ ప్రమథనః - సౌమిత్రి ర్జీవదాయకః   - 27

స్థూలజంఘజిత స్థూలో - మహానాద వినిర్జితః 
మహాదమష్ట్రాంతకః క్రోధో - మహోదర వినాశకృత్  - 28

మహోరస్కో సురారాతి - రుల్కాముఖ నికృంతనః
మహావీరజిత స్సూక్ష్మ - శ్చతుర్వక్ర్త విదారణః    -29

తాటకాసుర సంహారః - స్వయంభూర్నిటలాంబకః 
హస్తికర్ణాహత శ్శంఖకర్ణశత్రు ర్మహోజ్జ్వలః
మేఘాంతకః కాలరుద్రో - జితారాతి ర్జగత్పితా  -  30

సర్వలక్షణ లక్షిణ్యో - భేషజాద్రి ప్రతిష్ఠితః 
దుర్గం వాలేన కుర్వాణః - ప్లవంగబల రక్షకః - 31

పాతాళలంకా గమనో - దుర్దండీ బంధ మోచకః 
బహురూపో బృహద్రూపో - సర్వలోక పితామహః  - 32

మత్స్యవల్లభ సంత్రాతా - భీకరాక్ష నికృంతానః
భేదీవచ శ్శిరచ్ఛేదీ - వ్యోమవీక్షణ సూదనః - 33

From Sri Parasara Samhita.