సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 30, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 2

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 2


విశ్వభోక్తా చ మారీఘ్నో - బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః
ఊర్థ్వగోలాంగులీ మాలీ - లాంగూలహతరాక్షసః  -21 

సమీరతనుజో వీరో - వీరమారో జయప్రదః 
జగన్మంగళదః పుణ్యః - పుణ్యశ్రవణకీర్తనః  - 22

పుణ్యకీర్తిః  పుణ్యగతిః - ర్జగత్పావనపావనః 
దేవేశో జితరోధశ్చ - రామభక్తి విధాయకః  - 23

ధ్యాతా ధ్యేయో భగస్సాక్షీ - చేత శ్చైతన్యవిగ్రహః
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో - జగత్ప్రాణ స్సమీరణః  - 24

విభీషణప్రియ శ్శూరః - పిప్పలాశ్రయ సిద్ధిదః
సుహృ త్సిద్ధాశ్రయః కాలః - కాలభక్షకభర్జితః   - 25

లంకేశనిధన స్థ్సాయీ - లంకాదాహక ఈశ్వరః 
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్ర శ్చ - కాలాగ్నిః ప్రళయాంతకః  -26

కపిలః కపీశః పుణ్యరాశి ర్ద్వాదశరాశిగః 
సర్వాశ్రయో ్‌ప్రమేయాత్మా - రేవత్యాదినివారకః  - 27

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ - సీతాజీవనహేతుకః 
రామధ్యేయో హృషీకేశో - విష్ణుభక్తో జటీ బలీ   - 28

దేవారిదర్పహా హోతా - కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః
నగరగ్రామపాల శ్చ - శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః   - 29

నిరంజనో నిర్వికల్పో - గుణాతీతో భయంకరః 
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యః - తపస్సాధ్యో ్‌మరేశ్వరః  -30

జానకీ ఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః
వాజ్మయ స్సదసద్రూప - కారణం ప్రకృతేఃపరః  - 31

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా - పుచ్ఛలంకావిదాహకః 
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో - యాతుధానరిపుప్రియః - 32

ఛాయాపహారీ భూతేశో - లోకేశ స్సద్గతిప్రదః 
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః - క్రోధః సంరక్తలోచనః - 33

క్రోధహర్తా తాపహర్తా - భక్తాభయవరప్రదః 
భక్తానుకంపీ విశ్వేశః - పురుహూతః పురందరః  - 34

అగ్నిర్విభావసు ర్భాస్వాన్  - యమో నిర్ ఋతిరేవచ 
వరుణో వాయుగతిమాన్ - వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః - 35

రవిశ్చంద్రః కుజ స్సౌమ్యో - గురుః కావ్యః శనైశ్చరః 
రాహుః కేతు ర్మరుద్ధోతా - ధాతా హర్తా సమీరకః  - 36

మశకీకృతదేవారిః - దైత్యారి ర్మధుసూదనః
కామః కపిః కామపాలః - కపిలో విశ్వజీవనః - 37

భాగరథీపదాంభోజ స్సేతుబంధ విశారదః
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం - హవ్యకవ్యప్రకాశకః - 38 

స్వప్రకాశో మహావీరో - లఘు శ్చామితవిక్రమః 
ప్రడీనోడ్డీన గతిమాన్ - సద్గతిః పురుషోత్తమః - 39

జగదాత్మా జగద్యోని - ర్జగదంతో హ్యనంతకః 
విపాప్మా నిష్కళంక శ్చ - మహాన్ మహదహంకృతిః -40

From Sri Parasara Samhitha

Friday, January 29, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 1

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రముహనుమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రో ్‌నఘో ్‌జరః 
అమృత్యు ర్వీరవీరశ్చ - గ్రామవాసో జనాశ్రయః  -01


ధనదో నిర్గుణ శ్శూరో - వీరో నిధిపతి ర్మునిః
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ  - సీతాశోకవినాశకః- 02

శివ శ్శర్వః పరో ్‌వ్యక్తో - వ్యక్తా ్‌వ్యక్తో ధరాధరః 
పింగకేశః పింగరోమా - శ్రుతిగమ్య స్సనాతనః  -03

అనాధి ర్భగవాన్ దేవో - విశ్వహేతు ర్జనాశ్రయః 
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో - విశ్వనాథో హరీశ్వరః  -04

భర్గో రామో రామభక్తః - కల్యాణః ప్రకృతిస్థిరః 
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తి - ర్విశ్వాకార శ్చ విశ్వపః  -05

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యో్‌థ - విశ్వో విశ్వహరో రవిః
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో - విశ్వధ్యేయః కలాధరః  -06

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో - జ్యేష్ఠో విద్యావనేచరః
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం - తత్త్వగమ్య స్సుఖో హ్యజః  - 07

అంజనాసూను రవ్యగ్రో - గ్రామశాంతో ధరాధరః
భూర్భువ స్స్వర్ మహర్లోకో - జనోలోక స్తపో ్‌వ్యయః - 08


సత్య మోంకారగమ్య శ్చ - ప్రణవో వ్యాపకో ్‌మలః
శివో ధర్మప్రతిష్ఠాతా - రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః   -09

గోష్పదీకృత వారాశిః - పూర్ణకామో ధరావతిః
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్ష - శ్శరణాగతవత్సలః -10

జానకీప్రాణదాతా చ - రక్షఃప్రాణాపహారకః
పూర్ణసత్త్వః పీతావాసా  - దివాకరసమప్రభః  -11

ద్రోణహర్తా  శక్తినేతా - శక్తి రాక్షసమారకః
రక్షోఘ్నో రామదూత శ్చ - శాకినీజీవహారకః  -12

భుభుక్కారహతారాతిగర్వః - పర్వతభేదనః
హేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ - విశ్వభర్తా జగద్గురుః -13

జగత్త్రాతా జగన్నాథో - జగదీశో జనేశ్వరః
జగత్పితా హరి శ్శ్రీశో - గరుడస్మయభంజనః  -14

పార్ధధ్వజో వాయుపుత్త్రో - ్‌మితపుచ్ఛో ్‌మితప్రభః
బ్రహ్మపుచ్చః పరబ్రహ్మ - పుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ -15

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ - వానరో వానరేశ్వరః
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ - ప్రసన్న శ్చ సదాశివః  - 16

 సన్నతి స్సద్గతి ర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః
కీర్తిః కీర్తిప్రద శ్చైవ - సముద్ర శ్శ్రీప్రద శ్శివః  -17

ఉధదిక్రమణో దేవ - స్సంసారభయనాశనః
వార్ధిబంధనకృ ద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్టితః  -18

లంకారిః కాలపురుషో - లంకేశగృహభంజనః
భూతావాసో వాసుదేవో - వసుస్త్రిభువనేశ్వరః  -19

శ్రీరామదూత కృష్ణ శ్చ - లంకాప్రాసాదభంజనః
కృష్ణః కృష్ణస్తుత శ్శాంత - శ్శాంతిదో విశ్వపావనః  -20

From Sri Parasara Samhitha.
www.jayahanumanji.comThursday, January 21, 2016

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 14

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 14


From Sri Parasara Samhitha


శ్రీ హనుమదష్టోత్తర శతనామం

శ్రీ  హనుమదష్టోత్తర శతనామం
ఓం నమః ప్లవగేంద్రాయ - వాయుపుత్రాయ వాలినే
వాలాగ్ని దగ్ధ లంకాయ - బాలార్కజ్యోతిషే నమః 


ఆంజనేయాయ మహతే - ప్రభంజనసుతాయ తే
ప్రణతార్తిహృతే తుభ్యం - ప్రమదాద్భుతచేతసే
ప్రాచేతస ప్రణయినే - నమస్తే సురవైరిణే
వీరాయ వీరవంద్యాయ - వీరోన్మత్తాయ విద్విషాం

విశాధికాయ వేద్యాయ -విశ్వవ్యాపి శరీరిణే             విష్ణుభక్తాయ  భక్తానాం  - ఉపకర్త్రే జితాత్మనే  
నవమాలాగ్ర వాలాయ -  పవమానాత్మనే నమః            కృతమానాయ కృత్యేఘ - వీతరాగయ తే నమః  
వాలధృత మహేంద్రాయ - సూర్యపుత్ర హితైషిణే             బలసూదన మిత్రాయ - వరదాయ నమో నమః
శమాదిగుణ నిష్ఠాయ - శాంతాయ శమితారయే            శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం - శంబరారిజితే నమః 
జానకీక్లేశ సంహర్త్రే - జనకానందదాయినే            లంఘి తోదధయే తుభ్యం - తేజసాం నిధయే నమః
నిత్యాయ నిత్యానందాయ - నైష్ఠిక బ్రహ్మచారిణే            బ్రహ్మాండవ్యాప్త దేహాయ - భవిష్యద్బ్రహ్మణే నమః


బ్రహ్మస్త్ర వారకాయాస్తు - సదస ద్బ్రహ్మవేదినే            నమో వేదాంతవిదుషే - వేదాధ్యయనశాలినే 
నఖాయుధాయ నాథాయ - నక్షత్రాధిప వర్చసే             నమో నాగారి సేవ్యాయ - నమ స్సుగ్రీవమంత్రిణే  
దశాస్యదర్ప హంత్రే చ - ఛాయా ప్రాణాపహారిణే            గగనాత్వర గతయే - నమో గరుడరంహసేగుహానుజాయ గుహ్యాయ - గభీరపతయే నమః
శత్రుఘ్నాయ నమస్తుభ్యం - శరాంతర విహారిణే


రాఘవ ప్రియదూతాయ - లక్ష్మణ ప్రాణదాయినే            లంకిణీ సత్త్వ సంహర్త్రే - చైత్యప్రాసాద భంజినే
భవాంబురాశేః పారాయ - పరవిక్రమ హారిణే            నమో వజ్రశరీరాయ - వజ్రాశని నివారణేనమో రుద్రావతారాయ - రౌద్రాకారాయ వైరిణాం            కింకరాంతక రూపాయ - మంత్రిపుత్ర నిహంత్రిణే
మహాబలాయ భీమాయ  - మహతాంపతయే నమః            మైనాకకృత మానాయ - మనోవేగాయ మాలినేకదళీవన సంస్థాయ - సమస్సర్వార్ధదాయినే           ఐంద్ర వ్యాకరణజ్ఞాయ - తత్త్వజ్ఞానార్ధ వేదినే
కారుణ్యనిధయే తుభ్యం - కుమార బ్రహ్మచారిణే           నమో గంభీర శబ్ధాయ - సర్వ గ్రహ నివారిణే
సుభగాయ సుశాంతాయ - సుముఖాయ సువర్చసే           సుదుర్జయాయ సుక్షాయ - సుమన ప్రియబాంధవే
సురారివర్గ సంహర్త్రే - హర్యృక్షానీశ్వరాయ తే           భూతప్రేతాది సంహర్త్రే - భూతావేశకరాయ తే
నమో భూతనిషేవాయ - భుతాధిపతయే నమః           నమో గ్రహస్వరూపాయ  - గ్రహాధిపతయే నమః
నమో గ్రహ నివారాయ - ఉగ్రాయ చోగ్రవర్చసే           బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్రాయ - శంభుతంత్ర స్వతంత్రిణే
హరితంత్ర స్వతంత్రాయ - తుభ్యం హనుమతే నమః           అష్టోత్తరశతం సంఖ్యా - హనూమన్నామ మూర్తయః
పురతః పరతో వ్యాపి - మమ పాతు మహాబలః
శాంతి రస్తు శివం చాస్తు - సత్యాస్సంతు  మనోరథాః

From Sri Parasara Samhitha

Monday, January 18, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 12

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 12
దుర్మర్షణో బృహద్భాను ర్వరారోహో మహాద్యుతిః 
సహస్రమూర్ధ్నో భ్రాజిష్టుః  - భూతకృత్సర్వదర్శనః - 123


మహాభోగో మహాశక్తి - స్సర్వాత్మా సర్వకేశ్వరః

అప్రమేయ స్సదాదర్తో - విఘ్నహర్తా ప్రజాభవః - 124

చిరంజీవీ సదామర్షీ - దుర్లభ శ్శోకనాశనః 
జీవితాత్మా మహాగర్తా - స్సులభ స్సర్వవిజ్జయీ - 125

కృతకర్మా విధేయాత్మా - కృతజ్ఞ శ్శమితోరిరాట్ 
సర్గప్రవర్థన స్సాధు - స్సహిష్ణు ర్నిధిదో వసుః - 126

భూరంభో నిధయో వాగ్మీ - గ్రామణీ భుతకృ ద్యమః
సుభజ స్తారణో హేతు - శ్శిష్టేష్టః  ప్రీతివర్ధనః  - 127

కృతాగమో వీరభయో - గురుభృ చ్ఛర్వరీకరః 
దృఢసత్వో వివేకాత్మా - లోకబంధుః ప్రభాకరః  -  128

సుషేణ లోకసారంగో - సులభో ద్రవిణప్రదః
భస్తిమద్దీప్తిమతో - దాశార్హస్తంతువర్ధనః  - 129

భూశయః పేశలోనర్థో -  వైష్ణవో వంశవర్ధనః
విరామో దుర్జయో మానీ - విశ్వహాసః పురాతనః - 130

రౌద్రః ప్రగ్రహో మూర్తి - శ్శుభాంగో దుర్ధరోత్తమః
వాచస్పతి ర్నివృత్తాత్మా - క్షేమవృత్ క్షమిదాంవరః  - 131

మహార్ధ స్సర్వతచ్చక్షో - నిగ్రహా నిర్గుణో ్‌ధృతః
విస్తారమేధజోమేధ్యో - బభృస్వభావో బృంహణః  - 132

అయోనిజార్పితో జీర్ణ - సుమేధా స్వర్ణవద్ఘృణిః
నిర్వాణో గోపతి ర్దక్షః - ప్రియార్హో శాంతివిగ్రహః  - 133

శబ్దాదిక స్సర్వంసహా-  సత్యమేధా స్సులోచనః
అనిర్వర్తి ర్మహాకర్మా - వివస్వతః ప్రజాగిరః  - 134

కుండలీ సత్పధాచారః - పరక్షిప్తో విరజో ్‌తులః
దారుణో థుర్యనిర్వాణో -  సదాపూపప్రియః పటుః - 135

మందగామీ మందమతి - ర్మదవానరశోభితః 
వృక్షశాఖాగ్ర సంచారీ - దేవసంఘైక సత్త్వవాన్ - 136

సదాంజలిపుటో గుప్త - స్సర్వజ్వరభయాపహః 
స్థావరః పేశలో లోకస్వామీ త్రైలోక్యసాధకః  - 137

అత్యాహారీ నిరాహారీ - శిఖావాన్ మారుతాశనః 
అదృశ్యప్రాణినిలయో - వ్యక్తరూపో మనోజవః  - 138

అభిప్రాయోద్భవో దీక్షే - పాపా ద్విషయభంజకః 
మహాగంభీరప్రియకృ - త్స్వామీ తు దురతిక్రమః  - 139

ఆపదుద్ధారకో ధుర్య - స్సర్వమంగళ విగ్రహః 
సర్వపుణ్యాధికఫలో - సర్వమంగళదాయకః  - 140

From Sri Parasara Samhitha
www.jayahanumanji.comFriday, January 15, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 11

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 11
క్షీరాంబుధి ర్జగన్నాథః  - ప్రాదురాశీ స్సదస్పతిః 

చతుర్యుగ స్సర్వశూన్యో - స్వాస్థ్యో భోక్తా మహాప్రదః  - 111

ఆశ్రమాత్మా గురుశ్రేష్ఠో - విశ్వాత్మా చిత్రరూపిణః
ఏకాకి దేవరా డింద్ర - శ్రేష్ఠః దేవారిపురుషః  -112

నరాకృతి ర్విశ్వవంద్యో - మహాకావ్య శిరోభుజః
అత్యంత ప్రళయ స్థైర్యో -  వార్ణియో దుష్టమోహనః  - 113

ధర్మాంకితో  దేవదేవో -  వేదార్థో  శృతిగోపనః 
వేదాంతకర్తా దుష్టఘ్నో - శ్రీఘన స్సుఖితోత్తమః  -114

శౌరీ శుద్ధోధన  శ్శక్ర - స్సర్వోత్కృష్టజయధ్వజ 
ధృతాత్మా శ్రుతిమార్గేశః - కర్తార స్సామవేదారట్  - 115

మృత్యుంజయ స్సదాద్వేషి - కౄరాచ్చండరసాంతరః
విద్యాధరః పూర్వసిద్దో - ధాతృశిష్టః సుహృత్తమః  - 116

శ్రేష్ఠో ్‌తిధేబహుశ్శూరో - గంధర్వః కాలసత్తమః
విద్వత్తమో వినాధ్యాస్తా - కామధేను స్సుదర్శనః  - 117

చింతాఘృణిః కృపాచార్యో -  వృక్షరా ట్కల్పపాదపః
దినపక్షో వసంతర్తు వత్సరః కల్పసంజ్ఞికః  -118

ఆత్మతత్వాధిపో వీర - స్సత్వ స్సత్యప్రవర్తకః
అధ్యాత్మవిద్యా ఓంకార - స్సగుణాత్మా ్‌క్షరోత్తమః  -119

మహాశనో మహేష్వాసః సుప్రసాద శ్శుచిశ్రవాః
వర్ణాధికో మహామౌళీ - మరీచిఫలభుక్ భృగుః  - 120

దుర్గమో వాసుకి ర్వహ్నిః - ముకుందో జనకాగ్రణిః 
ప్రతిజ్ఞాసాధకో ్‌భేద్యః - సన్మార్గ స్సుక్ష్మ గోచరః - 121  

భర్తృ శ్శేష్ఠ శ్చిత్రధరో - గుహా ్‌రాత్రిప్రయాతనః 
సంవర్తకో దురాధర్షో - ప్రత్యయో జగదాదిజః  -122

From Sri  Parasara Samhitha
www.jayahanumanji.comThursday, January 14, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 10

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 10
అద్వితీయో బహిఃకర్తా - జగత్త్రయపవిత్రకః 
సమస్తపాతకధ్వంసీ - జ్ఞానమూర్తిః కృతాంతజిత్ - 100

త్రికాలజైత్రో జన్మాది - ర్భగవద్భక్తివర్థనః 
అసాధ్యో శ్రీమయో బ్రహ్మచారీ మాయాభయాపహః  - 101

భైరవేశ శ్చతుర్వర్ణో - శితికంఠో యశప్రదః 
అమోఘవీర్యో వరదో - మాసాగ్రిః కశ్వపాన్వయః  - 102

రుద్ర శ్చండః పురాణోర్షి - మండనో వ్యాధినాశకృత్ 
ఆద్య స్సనాతనః స్సిద్ధః స్సర్వశ్రేష్ఠా యశఃపుమాన్  -103

ఉపేంద్రో వామనోత్సాహో - మరీచిష్మాన్ విశోధనః
అనఘ స్సాత్వతాంశ్రేష్ఠో - రాజ్యద స్సుగుణార్ణవః  - 104

ఆదిరాజో వారుణీశో - ఏకదక్షో యశోనిధిః 
సూర్య వంశధ్వజో హర్షో - చతురాత్మా జగత్ప్రియః  - 105

విశిష్టోరుక్రమో మేథా - మనోవాక్కాయదోషహా
ఆత్మవా న్ప్రధిత స్సర్వభద్రగ్రాహ్యో ్‌భయప్రదః  - 106

భోగదో ్‌తీంద్రియ స్సర్వ ప్రకృష్టో ధరణీజయః 
విశ్వభుక్ జ్ఞానవిజ్ఞానో - భూషితో కర్ధమాత్మనః  - 107

ధర్మాధ్యక్షః కృతాధ్యక్షః ధర్మో ధర్మధురంధరః
రత్నగర్భ శ్చతుర్వేదో - పరశీలో ్‌ఖిలార్తిహా  - 108

ద్యైత్యానాంఖండనో వీరబాహు ర్విశ్వప్రకాశితః 
దేవహూతాత్మజో భీమః - సత్యార్థో ్‌ధికసాధకః - 109

ఆజ్ఞాధిపో దయాంభోధి - ర్మహామోహ తమిస్రహా 
యోగస్వామీ సహస్రాంఘ్రి -  జ్ఞానయోగీ సుధామయః  - 110

విశ్వసృ డ్జగతశ్శాస్తా - పీతకౌపీనధారణః 
అహీనభావః కపిలో - విశ్వరేతా అనాకులః  - 111

From Sri Parasara Samhitha

www.jayahanumanji.com

Wednesday, January 13, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 9

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 9

మితభాషీ వ్రతధరో -  మహాజ్జాలో జగద్భయః 
జ్వాలాముఖో మృత్యుమృత్యుః -  సర్వాశాజ్యోతి భీషణః - 89 

శ్రీమాన్విశో శత్రుఘ్న - స్సర్వజూటస్త్రయోమయః  - 90 

మహాకరాళవదనో - సింహభూతో మహేశ్వరః 
అవిద్యానాశకో ్‌వ్యగ్రో - భవ్యో మంత్రాధితాహ్వయః   - 91 

విద్యారాజో జగత్ర్సష్టా - సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః
వజ్రాయుధాధికనఖో - స్థిరో దుర్గ్రహ సౌమ్యకృత్  - 92 

వేదాత్మా దుర్గితిత్రాతా - యజ్ఞాంగ  శ్శ్రుతిసాగరః 
దేవదానవ దుర్ధర్షో - లీలావ్యాప్తో ధరోదరః - 93 

ఆదిపూర్వో మహాశృంగ - శ్శివాదార్యో ్‌ఖిలేష్టద
తపోమూర్తీ జగద్వర్తీ - సుబ్రహ్మణ్యో విరాజితః - 94 

ఆత్మధరో మనుశ్రేష్టో - వ్యోమగమ్య స్సదోన్నతః 
మయానిధి ర్విశ్వజైత్రో - జ్ఞానకోశపురస్థితః  - 95 

శిష్టేష్ట స్సర్వగీర్వాణ - తేజోమోహనరూపకః 
చక్రేశ్వరో ్‌మితాచారో - యోగానందో మహాశివః  - 96 

ఆధారనిలయో జహ్ను - ర్వాచాలోచిత మృత్యుహా
భక్తచింతామణి ర్వీర్వదర్వహా స్సర్వపూర్వకః - 97 

యుగాంత స్సర్వరోగఘ్న - స్సర్వదేవమయః పృథుః
బ్రహ్మతేజః స్సహస్స్రాక్షో - విశ్వశ్లాఘ్యో జగద్వశీ - 98 

ఆదివిద్వాన్ సుసంతోషః - శ్చక్రవర్తీ మహానిధిః 
పూర్వో హి పూర్వజిత్పూర్వో - పూర్వపూజ్యో సపూర్వకః - 99 

From Sri Parasara Samhita.
Monday, January 11, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 8

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 8
నారాయణో లోకగురుః విష్వక్సేనో మహాప్రభః 
యజ్ఞసారో సురస్తుత్యో - నిర్మలో భక్తవత్సలః - 78

లోకైకనాయక స్సర్వసజ్జనో పరిపాలకః
మోక్షదో ్‌ఖిలలోకేశ స్సదాధ్యేయస్త్రివిక్రమః - 79

మారుతా ్‌వాతో త్రికాలాత్మా నక్షత్రేశ క్షుధాపహా
శబ్దబ్రహ్మా దయాసారః -  కాలచి త్సర్వకర్తృకః  - 80

అమోఘాస్త్రః స్స్వయంవ్యక్త - స్సర్వసత్త్వో సుఖైకదృక్ 
సహస్రబాహు  స్సువ్యక్తో - కాలమృత్యునివర్తకః  - 81

అఖిలాంభోనిధి ర్థాంత స్సర్వవిఘ్నాంతకో విభుః 
మహావరాహో నృపతిః - ద్రుష్టభృ జ్జైత్రమన్మథః  - 82

అభిప్రాయ శ్శుచి ర్వీరో - సర్వమంత్రైకరుపవాన్ 
జనార్దనో మహాయోగీ - గురుపూజ్యో మహాభుజః   - 83

భైరవాడంబరో దండో - సర్వయంత్రవిదారణః 
సర్వాద్భుతో మహావీర్యో - కరాళ స్సర్వదుఃఖహా  - 84

అఖర్వశస్త్రభృద్దివ్యో - స్మృత సంకర్షణో ప్రభుః 
అకంపనో మహాపూర్ణో - శరణాగతవత్సలః   -  85

ఆగమ్యయోద్భూతబలః - స్సులభో జయపర్యయః
అరికోలాహలో వజ్రధర - స్సర్వాఘనాశనః   - 86

ధీరోదార స్సదాపుణ్యో - గుణో భద్రో గణేశ్వరః 
సర్వవ్రతో - పూర్వభాషీ - శరణత్రాణ తత్పరః  -  87

పుణ్యోదయో పురాణజ్ఞో - స్మితవక్త్రో మహాహరిః 
మితభాషి  ప్రతధరో - మహాజ్జాలో జగద్భయః - 88

From Parasara Samhitha

Saturday, January 9, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 7

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 7
సృష్టిస్థిత్యంతకృ చ్చ్రేష్ఠో - వైకుంఠ స్సుజనాశ్రయ 
అనుత్తమః పునర్జాతః -  రుద్రా ద్యుత్కృష్ట చేతసః - 67

త్రైలోక్యపావన శ్శుద్ధపాదో విశ్వధురంధరః
మహాబ్రహ్మహితా యజ్ఞ - పుమాన్ స్తోత్రార్థ సాధకః  - 68

సర్వమోహ స్సదాపృష్ఠ - స్సర్వదేవప్రియో విభుః
యజ్ఞత్రాతా జగత్సేతుః - పుణ్యో దుస్స్వప్ననాశనః   - 69

సర్వదుష్టాంతకృత్సాధ్యో - యజ్ఞేశో యజ్ఞభావనః 
యజ్ఞభు గ్యజ్ఞఫలద - స్సర్వశ్రేయో ద్విజప్రియః  - 70

వనమాలీ సదాపూతః -  చతుర్మార్తి స్సదార్చితః
ముంజకేశ స్సర్వహేతుః - వేదసార స్సదాప్రియః   - 71

అనిర్దేశ్యవపు స్సర్వదేవమూర్తి శ్చతుర్భుజః 
అనంతకీర్తి నిస్సంగ - స్సర్వదేవశిరోమణిః    - 72

పరార్థకర్తా భగవాన్ - స్వార్థకృత్తపానిధిః 
వేదగుహ్యో సదోదీర్ణో - వృద్ధిక్షయ వివర్జితః - 73

ధర్మసేతు స్సదాశాంతో - విశ్వరేతా వృషాకపిః 
ఋషీ భక్తపరాధీనో - పురాణో కులదేవతా - 74

మాయావానరచారిత్రో - పుణ్యశ్రవణకీర్తనః
వుత్సవో ్‌నంతమాహాత్మ్యః - కృపాళు ర్ధర్మజీవనః - 75

సహస్రనామో విజయో - నిత్యతృప్త శ్శుభద్రకః 
అసద్బాహ్యో మహోదారో - పావనో గ్ర్యోగ్రవీక్షణః  - 76

విశ్వభోక్తా మహావీరః - కిర్తనాద్భుతభోగవాన్ 
త్రియుగ శ్శూలవిధ్వంసీ - సాధుసార స్సవిక్రమః  - 77

From Sri Parasara Samhithaశ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 6

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 6పురాణపురుష స్సత్వో - తాపత్రయ వినిర్జితః
నిత్యోదిత - శ్శుద్ధబుద్ధో -  కాలాతీతో వరాజితః - 56


పూర్ణో జగన్నిధిర్హంసః - కల్యాణగుణ భాజనః  
దుర్జయః ప్రకృతిస్వామీ -  సర్వాశ్చర్యమోదితః  - 57

యోగీప్రియ స్సర్వసారో - తారక స్తంతువర్థనః
అంతర్యామీ - జగన్నాథః - స్వరూప స్సర్వతస్సమః   - 58

కైవల్యనాథ కూటస్థ - స్సర్వభూత వశంకరః
సంకర్షణో ్‌భయంకరః - కాల స్సత్యసుఖైకభూః  -  59

ఆర్యో నిశ్చల స్సర్వసాక్షీ - నిరుపాధిప్రియో  హరిః
నాహంవాదీ హృషీకేశో - ప్రథమోంతో జగన్మయః  - 60

అనంతశ్రీ ర్విశ్వబీజో - నిశ్చయో సర్వవీర్యజిత్
స్వప్రకాశః సర్వగీతిః - సిద్ధార్థ స్సర్వమోహనః  - 61

అనుల్లంఘ్యో మహామాయో - ప్రద్యుమ్నో దేవనాయకః
ప్రాణేశ్వరో జగద్బంధుః - క్షేత్రజ్ఞః శ్రీగణేశ్వరః  - 62

క్షరో దురాసదో బ్రహ్మ - ప్రణవో విశ్వసూత్రధృక్
సర్వానవంద్యః ప్రస్థేమః  - సర్వధామో మనఃపతిః  - 63

ఆనంద శ్శ్రీధర శ్శ్రీదః -ప్రాణ స్సర్వనియోజకః
అనంతలీలా కర్తజ్ఞో - దుష్ప్రాపః కాలచక్రకృత్  - 64

ఆదిదేవో పరాశక్తః - స్సర్వదేవ స్సదోర్జితః
జగద్ధరో జగజ్జైత్రో - వాజ్మనః జగదార్తిహా  - 65

శశ్వచ్ఛ్రీ  రసురారాతి -ర్ముకుందో మీనకేతనః
విశ్వశంభుపితా మూలప్రకృతి స్సర్వమంగళః   - 66


From Sri Parasara Samhita. 
Friday, January 8, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 5

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 5

బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మకృ ద్బహ్మా - బ్రహ్మలోక ప్రకాంక్షిణః  - 45

శ్రీకంఠ శ్శంకర స్థాణుః -  పరంధామా పరాగతిః 
పీతాంబరధర శ్చక్రీ - వ్యోమకేశ స్సదాశివః  - 46


త్రిమూర్త్యాత్మా త్రిలోకేశః - త్రిగుణో త్రిదివేశ్వరః 
వాసుదేవః  పరంవ్యోమ - పరతత్వో పరోదయః - 47 

పరజ్ఞాన పరానందః - పరోవ్యక్తః పరాత్పరః 
పరమార్థః పరోద్యోగీ - పరశ్రేయః పరేశ్వరః  - 48

పరార్థ స్సర్వతో భద్రో - నిర్వికల్పో నిరామయః 
నిరాశ్రయో నిర్వికారో - నిర్లేప స్సర్వదుఃఖహా   -  49

బ్రాహ్మవిద్యాశ్రయో ్‌నాశో - నీహారానిరవధ్యహః
నిర్మయః చతురానందో - నిష్కళ స్సర్వభావనః - 50

అభయో ్‌తీంద్రియో ్‌చింత్యో నిరాహారో నిరంజనః 
అక్షయ స్సర్వసంశ్లిష్టో - సర్వదృక్ నిత్యచిన్మయః - 51

అచ్యుత స్సర్వగ స్సర్వ - ఫలదః పురుషోత్తమః 
సర్వావాస స్సర్వసాక్షీ - స్సర్వ స్సర్వాతిశాయికః  - 52

సర్వసార స్సర్వరూపో - సర్వాత్మా సర్వతోముఖః
సర్వశాస్త్రో మహాగుహ్యో - సర్వార్థ స్సర్వకారణః - 53

వేదాంతవేద్య స్సర్వాది - ర్నిత్యానందో మహాహవిః 
సర్వేశ్వరో మహావిష్ణు - ర్నిత్యయుక్త స్సనాతనః  - 54

షడ్వింశకో యోగపతిః  -  యోగగమ్య స్స్వయంప్రభుః 
మాయాగర్జీభవో  నప్య్రో - భవబంధైకమోచనః - 55

From Sri Parasara Samhita. 

Sunday, January 3, 2016

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -4

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము - 4నిర్ఘాతక వినిర్జితో - ఊర్థ్వవక్త్ర విదారకః 
నిర్ఘోషకస్య విధ్వస్తో - తీవ్ర ఘోరాన నాంతకః    34


ఆస్పోటసైన్య విద్వేషీ - మైరావణ విభంజనః 
మైరావణమంత్రిహారీ - ప్రాణభ్రమర ఘాతకః - 35

జగదేకస్ఫుర ద్వీర్యో - నీలమేఘస్య రాజ్యదః 
రామలక్ష్మణయోద్ధర్తా - అసహాయజయ శ్శుభః - 36

రావణశ్శోకదాతా చ - రావణారేస్తు వాహనః 
శ్రీరామజయకృద్విభీషణ - రాజ్యప్రదాయకః - 37

దుర్హోమే విఘ్నకృత్సర్వ - కిల్బిషోపాయ నాశనః
గుహప్రాణ ప్రతిష్ఠాతా భరతప్రాణ రక్షకః  -  38

కపిః కపీశ్వరో కావ్యో మహానాటక కావ్యకృత్
గుండ క్రియకృతో గాన - గాన విద్యా విశారదః - 39 

చతుష్పష్టి కళాధ్యక్షః - సర్వజ్ఞ స్సర్వశాస్త్రవిత్ 
సర్వశక్తి ర్నిరాలంబః - కూర్మపృష్ఠ విదారణః - 40

ధ్వజరూప స్సదాపూజ్యో - భీమప్రాణాభిరక్షితః 
తాండవేశః  పరంబ్రహ్మా - పరమాత్మా పరంపదం - 41  

పంచవక్త్రో హయగ్రీవః - పక్షిరాజో పరశ్శివః 
నారసింహపరంజ్యోతి - ర్వరాహః ప్లవగేశ్వరః - 42

మహోరస్కో మహాతేజా - మహాత్మా భుజవింశతిః
శైలభృద్భూరుహో  ఖడ్గీ శంఖ చక్ర గదాధరః - 43

నానాయుధధర శ్శూలీ - ధనుర్వేద విశారదః 
ధనుర్వేదవిదో హారీ - కవచీ దివ్యబాణధృత్  -  44

From Sri Parasara Samhita.