సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, January 5, 2012

Sri Hanuma Janmasthala Samuddharanodyamam

Sri Hanuma Janmasthala Samuddharanodyamam

OM SRI RAMA
JAYA HANUMAN
Sri Hanuma Janmasthala Samuddharanodyamam
(Movement for grand restoration of birth place of Sri Hanuman)
“An appeal to the ardent, pious and dedicated devotees of Sri Hanuman”
Anjanaadri

We have been truly believing that “SRI RAMACHANDRA” was born in “AYODHYA” and therefore the people in that area are the divinely blessed ones. But, even though in our great “PURANAS” it is clearly and unambiguously made known to us that “SRI HANUMAN” who proved  himself an efficient, skilful and gifted executor of “SRI RAMACHANDRA’S” assignments, was born on the “ANJANADRI HILL”in the vicinity of TIRUMALA-TIRUPATI in Andhra Pradesh, we are not yet considering ourselves as the blessed ones. In fact many people do not know this truth at all. For this unawareness we ourselves, the devotees of “SRI HANUMAN”, are responsible.

Read the rest of this entry »

No comments:

Post a Comment