సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, June 9, 2016

శ్రీ ఆంజనేయాష్టకం

శ్రీ ఆంజనేయాష్టకంకపిశ్రేష్టాయ సూరాయ - సుగ్రీవ ప్రియమంత్రిణే
జానకీ శోకనాశాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 1


మనోవేగాయ ఉగ్రాయ - కాలనేమి విదారిణే
లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే చ - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 2


మహాబలాయ శాంతాయ - దుర్దండీ బంధమోచన
మైరావణ వినాశాయ - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 3


పర్వతాయుధ హస్తాయ - రక్షఃకుల వినాశినే
శ్రీ రామ పాదభక్తాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 4


విరక్తాయ సుశీలాయ - రుద్రమూర్తిస్వరూపిణే
ౠషిభి స్సేవితా యాస్తు  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 5


దీర్ఘవాలాయ కాలాయ - లంకాపుర విదారిణే
లంకినీదర్ప నాశాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   -  6


నమస్తే బ్రహ్మచర్యాయ - నమస్తే వాయునందన 
నమస్తే గానలోలాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   -  7


ప్రభావాయ సురేశాయ - శుభదాయ శుభాత్మనే
వాయుపుత్రాయ ధీరాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 8


ఆంజనేయాష్టక మిదం - యః పఠే త్సతతం నరః
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి - సర్వశత్రు వినాశనంTuesday, June 7, 2016

శ్రీ హనుమస్తవరాజః - 3

శ్రీ హనుమస్తవరాజః  - 3(Sri Hanuman Mandir Alpharetta, Atlanta)


కల్యాణకీర్త్యా జయమంగళాయ; జగత్తృతీయం ధవళీకృతాయ
తేజస్వినే దీప్త దివాకరాయ; నమోస్తు దీప్తాయ హరీశ్వరాయ - 21

మహాప్రతాపాయ వివర్ధనాయ; మనోజవా యాద్భుతవర్ధనాయ 
ప్రౌఢప్రతాపారుణలోచనాయ - నమో అంజనానంద కపీశ్వరాయ   - 22

కాలాగ్ని దైత్య సంహర్తా - సర్వశత్రు వినాశనః 
అచలోద్ధారక శ్చైవ - సర్వమంగళ కీర్తిదః   - 23

బలోత్కటః మహాభీమః - భైరవో అమితవిక్రమః
తేజోనిధిః కపిశ్రేష్ట - సర్వారిష్టార్తి దుఃఖహా   - 24

ఉదధిక్రమణ శ్చైవ - లంకాపుర విదాహకః 
సుభుజో ద్విభుజో రుద్రః - పూర్ణప్రజ్ఞో అనిలాత్మజః  - 25

రాజవశ్యకర శ్చైవ - జనవశ్యం తథైవ చ
సర్వవశ్యం సభావశ్యం - నమస్తే మారుతాత్మజః  - 26

మహాపరాక్రమాక్రాంత యక్ష రాక్షస మర్ధన
సౌమిత్రి ప్రాణదాతా చ - సీతాశోక వినాశన    - 27


సుముఖాయ సురేశాయ - శుభదాయ శుభాత్మనే 
ప్రభావాయ సుభావాయ  - నమస్తే అమితతేజసే  - 28

వాయుజో వాయుపుత్ర శ్చ - కపీంద్రః పవనాత్మజః
వీరశ్రేష్ట మహావీర - శివభద్ర నమోస్తుతే  -  29

వాయుజో వాయుపుత్ర శ్చ - కపీంద్రః పవనాత్మజః
వీరశ్రేష్ట మహావీర - శివభద్ర నమోస్తుతే  -  30

దివ్యమాలా సుభాషాయ - దివ్యగంధానులేపనః
శ్రీప్రసన్న ప్రసన్నాయ  - సర్వసిద్ధిప్రదో భవ  - 31

వాతాత్మజ మిదం స్తోత్రం - పవిత్రం యః పఠేన్నరః 
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి - పుత్రపౌత్రాది వృద్ధిదం

ధనధాన్య సమృద్ధిం చ - ఆరోగ్యం పుష్టివర్ధనం
బంధమోక్షకరం శ్రీఘ్రం - లభతే వాంఛితం ఫలం

రాజ్యదం రాజసన్మానం - సంగ్రామే జయవర్ధనం 
సుప్రసన్నో హనుమాన్ మే-యశః శ్రీ జయకారకః ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sri Parasara Samhitha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Wednesday, June 1, 2016

శ్రీ హనుమస్తవరాజః - 2

శ్రీ హనుమస్తవరాజః  - 2


(Sri Hanuman Mandir Alpharetta, Atlanta)రుచాఢ్య దీప్త బాలార్క - దివ్యరూప సుశోభిత 
ప్రసన్నవదన శ్రేష్ఠ  - హనుమాన్ వై నమోస్తుతే  - 11


దుష్టగ్రహ వినాశాయ - దైత్యదానవభంజన 
శాకిన్యాదిశిమ భుతఘ్న - నమోస్తు  శ్రీహనూమ తే  - 12 


మహాధైర్య మహాశౌర్య -  మహావీర్య మహాబల
అమేయవిక్రమా యైవ -  హనుమాన్ వై నమోస్తుతే   - 13


దశగ్రీవ కృతాంతాయ - రక్షఃకుల వినాశినే 
బ్రహ్మచర్య ప్రతస్థాయ - మహావీర నమోస్తుతే  - 14


భైరవాయ మహోగ్రాయ - భీమవిక్రమణాయ చ
సర్వజ్వర వినాశాయ - కాలరుపాయ తే నమః  - 15

 
సుభద్రద స్సువర్ణాంగ - సుమంగళ శుభంకర 
మహావిక్రమ సత్త్వాఢ్య - దిజ్మండల సుశోభిత - 16
 

పవిత్రాయ కపీంద్రాయ - నమస్తే పాపహారిణే 
సువిద్యే రామదూతాయ - కపివీరాయ తే నమః - 17


తేజస్వీ శత్రుహా వీర - వాయుజ స్సంప్రభావనః
సుందరో బలవాన్  శాంత  -  ఆంజనేయ నమోస్తుతే  - 18


రామానంద జయకర  - జానకీశ్వసదాయ వై
విష్ణుభక్త మహాప్రాజ్ఞ - పింగాక్ష విజయప్రద  - 19


రాజ్యప్రద సుమాంగళ్య - సుభగో బుద్ధివర్థన 
సర్వసంపత్తి దాతా చ  -  దివ్యతేజ నమోనమః - 20  
 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sri Parasara Samhitha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~