సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, April 29, 2019

అంతరిక్ష స్తుతి -1

అంతరిక్ష స్తుతి -1 
సర్వైర్మాంగళ్య నాదై రమరపతి పురా వీర శంకా నితాంతం
సాతంకా యస్య లంకాగమన సమయతో వీర వీర స్వజాతా
దుష్టాం శ్చక్రే పలాయా మఖిలజన మనఃకల్పనా కల్పవృక్షో
రక్షో విక్షోభహేతుః ప్రథయతు స మహః పాద నిర్భావనిర్వః   - 1


రక్షో వీరాంతకారీ కపిబల మతులం మేళయిత్వాయ ఆగాత్
కోటీ నీరాజితాంఘ్రిః సకపి పరివృఢః  పాతు నః పావమానిః  - 2


ఖర్వా ఖర్వాంగయష్టి ప్రధిత పృధు మహామాయయా మయయాయం
కాలే కాలే స్తుతో యః పరమతి యతిభి ర్లోకపాలీ కపాలీ
యేనా యేనాతిచక్రే క్షితి రపి చ కృతా భీరగారేరగారే
దద్యాదద్యాస శాఖామృగ మకుటమణీ భరథీ ర్భారధ్వీర్వః  - 3


సుగ్రీవే వ్యగ్రజీవే విరమతి రమతీ భ్రాంతనేత్రే సునేత్రే
సౌమిత్రే శక్తి భిన్నౌ గత ముదికుముదే ప్యంగదే రంగదేహిం
రామే సంయ ద్విరామే విరహహరహరా మౌషదిం చోనునేతాం
తేనేయాతేన యేనా భువిభవన విభామారుతే న శ్రియం నః  - 4


తన్వన్వోనల్ప తన్వ దళిత రిపుబలం విగ్రహం భురిసాక్షాత్
దీక్షామాసే మరుద్భిః కృత నతి నుతుభి ర్విశ్వరూప స్స్వరూపః
వేశంతో ద్భూత గంధం దధ దివ విదితం ప్రాణినాం ద్రోణమద్రిం
సంద్రాగ్రుత్ ఆవతారః ప్రభవతు భవతాం భుతయే భుతసాంద్రః - 5


From Parasara Samhita Patalam 102
 


Tuesday, January 3, 2017

శ్రీ పంచముఖ హనుమద్ధృదయం

శ్రీ పంచముఖ హనుమద్ధృదయం 
శీ పంచవక్త్ర హనుమద్ధృదయస్య ఋషిశ్చైవ శ్రీ రామ 
చంద్రః భగవాన్ - ఛందో అనుష్టుప్ - తథా ప్రోక్తా
మంత్రోక్తా దేవతా చ - ఓం బీజం - రుద్రమూర్తయే 
శక్తిః ప్రోక్తా - స్వాహా కీలకం - ప్రసాదే చ వినియోగః 
హ్రా మిత్యాది షడంగాని - భూ రిత్యాదిభి ర్ధిగ్భంధనం - 5

ధ్యాయే ద్బాలదివాకర ద్యుతి నిభం దేవారి దర్పాపహం 
దేవేంద్ర ప్రముఖ ప్రశస్త యశసం దేదీప్యమానం ఋచా
సుగ్రీవాది సమస్త వానరయుతం సువ్యక్త తత్వప్రియం 
సంరక్తారుణ లోచనం పవనజం పీతాంబరాలకృతం    -  6ఓం నమో వాయుపుత్రాయ - పంచవక్త్రాయ తే నమః
నమోస్తు దీర్ఘ వాలాయ - రాక్షసాంతకరాయ చ  -  7

వజ్రదేహ! నమస్తుభ్యం - శతానన మదాపహ!
సీతా సంతోషకరణ! - నమో రాఘవకింకర  - 8

సృష్టి ప్రవర్తక నమో - మహాస్థిత సమోనమః 
కళా కాష్ట స్వరూపాయ - మాస సంవత్సరాత్మక - 9 

నమస్తే బ్రహ్మరూపాయ -  శివరూపాయ తే నమః 
నమో విష్ణుస్వరూపాయ - సూర్యరూపాయ తే నమః  - 10

నమో వహ్నిస్వరూపాయ - నమో గగనచారిణే  - 11

సర్వ రంభావనచర! - అశోకవన నాశక!
నమో కైలాసనిలయ! - మలయాచల సంశ్రయ - 12

నమో రావణనాశాయ - ఇంద్రజి ద్వధకారిణే 
మహాదేవాత్మక! నమో  - నమో వాయుతనూభవ - 13

నమ స్సుగ్రీవసచివ! - సీతా సంతోషకారణ!
సముద్రోల్లంఘన నమో - సౌమిత్రేః ప్రాణదాయక! -  14

మహావీర నమోస్తుభ్యం - దీర్ఘబాహో! నమో నమః 
దీర్ఘవాల నమస్తుభ్యం - వజ్రదేహ! నమో నమః - 15 

చాయాగ్రహ హర నమో - వర సౌమ్యముఖేక్షణ
సర్వదేవ సుసంసేవ్య  - మునిసంఘ నమస్కృత  - 16

అర్జునధ్వజ సంవాస - కృష్ణార్జున సుపూజిత!
ధర్మార్ధ కామ మోక్షాఖ్య - పురుషార్థ ప్రవర్తక  -  17 

బ్రహ్మాస్త్ర వంద్య భగవన్  - ఆహతాసురనాయక!
భక్త కల్ప మహాభూజ! - భూత భేతాళ నాశక   -  18

దుష్టగ్రహ హరానంత ! వాసుదేవ నమోస్తుతే
శ్రీ రామకార్యే చతుర! పార్వతీగర్భ సంభవ  -  19 

నమః పంపావన చర! ఋష్యమూక కృతాలయ
ధాన్యమాలీ శాపహర! కాలనేమి నిబర్హణ  - 20

సువర్చలా ప్రాణనాథ! రామచంద్ర పరాయణ!
నమో వర్గస్వరూపాయ! వర్ణనీయ గుణోదయ - 21

వరిష్ఠాయ నమస్తుభ్యం - వేదరూప నమో నమః
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం - భూయో భూయో నమామ్యహం - 22


Monday, December 12, 2016

12-Dec-2016 హనుమద్వ్రతము12-Dec-2016 Sri Hanumath Vratham
1. మార్గశిర మాసం - హనుమద్వ్రతము  - కథ 1 - Maargashira maasam Sri Hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/1-maargashira-maasam-sri-hanumath.html

2. హనుమద్వ్రతము  - hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/hanumath-vratham.html

3.హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1.html

4. హనుమద్వ్రతము - శ్రీ రాముడు
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1_10.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/2.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/3.html

-----------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------By Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book 

హనుమద్వ్రతము

 Sri Hanumadrvatham.
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, November 26, 2016

సర్వదేవతా స్తుతిః

సర్వదేవతా స్తుతిఃశ్రీవర,
మఖిలవేదస్వరూప,
మమిత ప్రతాపం
అంజనాగర్భ సంభూతం, అఖిల భువన ప్రఖ్యాతం,
కేసరి ప్రియనందనం, కౌండిన్య వంశోద్భవం,
కబళీకృత బాలభానుం, గంధవహ సూనం,
సుగ్రీవ సచివం, అమిత ప్రభావం,
రామకార్య ధురంధరం, రాక్షస సంహారం,
సాగర లంఘన జంఘూలం, సామగాన లోలం,
దశగ్రీవ దర్పహరం, దారి తాక్షప్రము ఖాసురనికరం,

సీతాశోక వినాశనం,
శ్రీరామ ప్రీతి వర్ధనం,
మకరీ శాపమోచనం,
మర్దిత కాలనేమిం, మైరావణ మర్ధనం, సౌమిత్రి ప్రాణదాతారం,
సకల లోకాధారం, శ్రీ సీతారామయోః పరమసంతోషయోగ కారణం,
శ్రితభక్త మందారం, భవిష్యద్బ్రహ్మ రూపం,భగవత్స్వరూపం,
ఘన వాలరోమ నిర్మితశివలింగం, కరుణాంతరంగం,
ఉదయాస్తాచలార్పిత పాదయుగళం, సురముని వినుత సుచరితం,
శ్రీ సువర్చలా కళత్రం, భక్తప్రతిజ్ఞా నిర్వహణ చాతుర్యం, భుక్తిముక్తి దాయకం,
పురుషవరేణ్యం, ఆదిపురుషం, అతివిజయం, శ్రీమంతం హనుమంత ముపాస్మహే||Thursday, June 9, 2016

శ్రీ ఆంజనేయాష్టకం

శ్రీ ఆంజనేయాష్టకంకపిశ్రేష్టాయ సూరాయ - సుగ్రీవ ప్రియమంత్రిణే
జానకీ శోకనాశాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 1


మనోవేగాయ ఉగ్రాయ - కాలనేమి విదారిణే
లక్ష్మణ ప్రాణదాత్రే చ - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 2


మహాబలాయ శాంతాయ - దుర్దండీ బంధమోచన
మైరావణ వినాశాయ - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 3


పర్వతాయుధ హస్తాయ - రక్షఃకుల వినాశినే
శ్రీ రామ పాదభక్తాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 4


విరక్తాయ సుశీలాయ - రుద్రమూర్తిస్వరూపిణే
ౠషిభి స్సేవితా యాస్తు  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 5


దీర్ఘవాలాయ కాలాయ - లంకాపుర విదారిణే
లంకినీదర్ప నాశాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   -  6


నమస్తే బ్రహ్మచర్యాయ - నమస్తే వాయునందన 
నమస్తే గానలోలాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   -  7


ప్రభావాయ సురేశాయ - శుభదాయ శుభాత్మనే
వాయుపుత్రాయ ధీరాయ  - ఆంజనేయాయ మంగళం   - 8


ఆంజనేయాష్టక మిదం - యః పఠే త్సతతం నరః
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి - సర్వశత్రు వినాశనం