సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, April 13, 2014

శ్రీ హనుమదష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రము

శ్రీ హనుమదష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రముFrom Sri Parasara Samhitha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------