సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, January 31, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-25thJAN2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-25thJAN2011 - సుందర కాండ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు – Part 4

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు – Part 4


--------------------------------------------------------------------------

శ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు
(రేడియో ప్రసంగములు)
శ్రీరామ
జయ హనుమాన్

శిష్యుడు – బాగుంది గురువుగారూ! అలాగే తల్లి అంజన చరిత్ర చెప్పరూ?
గురువుగారు -ఆ! అదీ చెప్పుకుందాం. అలనాటి వానరవీరులలోనే కుంజరుడు అనే మహామేటి ఒకడుండేవాడు. అతని భార్య పేరు వింధ్యావళి. ఆ దంపతులకు ఎంతకాలానికీ సంతానంకల్గలేదు. సంతానార్థి అయిన కుంజరుడు శివునిగూర్చి తపస్సు చేశాడు. అతనినిష్ఠకుమెచ్చి ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. కుంజరుడు పుత్రభిక్షపెట్టమని ప్రాధేయపడ్డాడు. త్రికాలజ్ఞుడయిన శివుడు ఇలా అన్నాడు. ‘ఓకుంజరా! నీ పురాకృత కర్మననుసరించి నీకు పుత్రసంతతికాని, పుత్రికా సంతతికాని కల్గే అవకాశంలేదు. కాని నీకొక ఋషిపుత్రిక లభ్యమౌతుంది. ఆమెనే కన్నబిడ్డగా పెంచుకుంటే నీవంశం ఉధ్ధరింపబడుతుంది’ అన్నాడు. అలాఅని శివుడు అంతర్థానంచెందాడు. కుంజరుడు జరిగినదంతా భార్య అయిన వింధ్యావళితో చెప్పి పరమశివుడు చెప్పిన శుభ ముహూర్తం కోస ఎదురు చూస్తూఉన్నాడు.
గౌతమ మహామునికి అహల్యయందు శతానందుడు అనే కుమారుడు, అంజన అనే కుమార్తె పుట్టారు. అహల్య ఇంద్ర సూర్యులచేత వంచితరాలై శిలగా ఉండిపోయింది. గౌతముడు మాతృవిహీనులుగా ఉన్న బిడ్డలను చూశాడు. వీరినెలా పోషిస్తావా అనుకుంటూ బాధపడ్డాడు. ఇంతలో నారదుడు వచ్చాడు. “గౌతమునీంద్రా! విధి విధానం ఎవ్వరూ మార్చలేరు. నీవు ఈ బిడ్డలను పోషింపలేవు. కాబట్టి యీ శతానందుని తత్వవేత్త అయిన జనకమహారాజు దగ్గరకు పంపు. ఈ నీ కుమారుడు భవిష్యత్తులో ఆయన ఆస్థాన పురోహితుడవుతాడు. సంతానహీనుడై కుంజరుడు అనే వానరశ్రేష్టుడు శివుని వరం సంపాదించుకొని ఉన్నాడు. ఈ అంజనను కుంజరునకు కుమార్తెగా యియ్యి” అన్నాడు. ఆ విధంగానే గౌతముడు అంజనను కుంజరున కిచ్చాడు. ఇప్పుడు మన అంజన కుంజరునికి పెంపుడు కుమార్తె అయింది. అల్లారు ముద్దుగా పెరుగుతోంది. క్రమంగా అంజన యౌవనవతి అయింది. కుంజరుడు యుక్తవయస్సు వచ్చిన తనకుమార్తెకు తగిన వరుని అన్వేషించటంలో నిమగ్నుడయ్యాడు. శంబసాధనుణ్ణి సంహరించి తమకు మేలు చేసిన కేసరికి మంచి కన్యను చూచి వివాహం చేయటంద్వారా ప్రత్యుపకారం చేయాలని దేవతలూ ఎదురుచూస్తున్నారు.


By. Dr. Annadanam Chidamabara Sastry
--------------------------------------------------------------------------

Sri Parasara Samhita Video 31 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 31

Sri Parasara Samhita Video 31 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 31


-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Sunday, January 30, 2011

Sri Parasara Samhita Video 30 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 30

Sri Parasara Samhita Video 30 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 30-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, January 29, 2011

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్


శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్
[పూజా ద్రవ్యములతో హనుమదష్టోత్తర పూజ గావించిన ఫలితమీ స్తోత్ర పఠనము వలన భక్తులు పొందగలరు. స్వామికి సింధూరము పూయునప్పుడు దీనిని పఠింపనగును.]
Sri Hanumath Astotram

Sri Parasara Samhita Video 29 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 29

Sri Parasara Samhita Video 29 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Friday, January 28, 2011

Sri Parasara Samhita Video 28 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 28

Sri Parasara Samhita Video 28 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, January 27, 2011

Sri Parasara Samhita Video 27 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 27

Sri Parasara Samhita Video 27 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 27


-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, January 26, 2011

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకముశ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము
[ఈ అష్టకమును ఉదయమున నిదురలేవగానే పఠింపవలెను. అనన్య భక్తితో అట్లు పఠించిన వారి కోరికలన్నింటిని శ్రీ హనుమంతుడు తీర్చును.]


------------------------------------------------------------------------------

Sree Hanumannuti Rupa Slokastam
-----------------------------------------------------------------------------

Written by Dr.Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

Sri Parasara Samhita Video 26 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 26

Sri Parasara Samhita Video 26 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 26----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Sri Adishankarakrita Hanumath Strotram – శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం Phalasruthi

Sri Adishankarakrita Hanumath Strotram – శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం


శ్రీరామ
జయ హనుమాన్
జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం
[ఈ శంకరాచార్య కృతమగు స్తోత్రము నిత్యము పఠించిన చిరకాలము ఐహిక సుఖములనుభవించి పరమున ముక్తినందగలరు.]Tuesday, January 25, 2011

Parasara Maharishi and Prashar Lake

Parasara Maharishi and Prashar LakeParashara is a Rigvedic Maharishi and author of many ancient Indian texts such as Parashara Smriti and Parashara Samhita. Parashara was the grandson of Vasishtha, the son of Shakti-muni, and the father of Vyasa.

Read the rest of this entry »

Sri Parasara Samhita Video 25 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 25

Sri Parasara Samhita Video 25 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 25

-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Monday, January 24, 2011

Sunday, January 23, 2011

Sri Parasara Samhita Video 23 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 23

Sri Parasara Samhita Video 23 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, January 22, 2011

Sri Hanuman Stories – హనుమంతుని కధలు

Sri Parasara Samhita Video 22 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 22

Sri Parasara Samhita Video 22 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 22
--------------------------------------------------------------------------


  
--------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Friday, January 21, 2011

Sri Parasara Samhita Video 21 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 21

Sri Parasara Samhita Video 21 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 21


--------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, January 20, 2011

Sri Parasara Samhita Video 20 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 20

Sri Parasara Samhita Video 20 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, January 19, 2011

శ్రీ హనుమత్ స్త్రోత్ర కదంబము – ముందుమాట

శ్రీ హనుమత్ స్త్రోత్ర కదంబము – ముందుమాట


శ్రీ హనుమంతుని అనుగ్రహం సంపాదించుకొని ఇహపరములను సాధింపవలెననునదే భక్తులగువారి ఆకాంక్ష. అట్టి అనుగ్రహ సంపాదనలో మార్గాలనేకాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువ నియామములు కల్గిన తపస్సు లేక మంత్రానుష్టానము సాధారణ భక్తులకు సాధ్యమైనది కాదు. సద్గురు ననుగ్రహం లభించి మంచి సమయంలో తద్గురూపదేశమంది ఏకాగ్రతతో సాధన చేయాలి. అందు జరిగే లోపాల వలన సాధకులకేగాక గురునకు కూడా సమస్యలు ఏర్పడుచుంటాయి. అంతటి ప్రయాసలు లేక ఎల్లరకు సులభసాధ్యమైన మార్గం స్తోత్ర పఠనం.Sri Parasara Samhita Video 19 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 19

Sri Parasara Samhita Video 19 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 19---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, January 18, 2011

Sri Parasara Samhita Video 18 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 18

Sri Parasara Samhita Video 18 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Monday, January 17, 2011

Sri Parasara Samhita Video 17 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 17

Sri Parasara Samhita Video 17 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 17---------------------------------------------------------------------------


 

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Sunday, January 16, 2011

Sri Parasara Samhita Video 16 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 16

Sri Parasara Samhita Video 16 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 16---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, January 15, 2011

Sri Parasara Samhita Video 15 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 15

Sri Parasara Samhita Video 15 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 15


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

http://www.jayahanumanji.com/

Friday, January 14, 2011

Sri Parasara Samhita Video 14 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 14

Sri Parasara Samhita Video 14 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, January 13, 2011

Sri Parasara Samhita Video 13 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 13

Sri Parasara Samhita Video 13 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 13---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, January 12, 2011

దండకము యొక్క ప్రాధాన్యత                                 దండకం అనేది స్తుతి ప్రధానమైనది. దీనిలో భగవంతుని గుణగానం చేస్తాము. అంటే "నీవు ఇన్ని ఘనకార్యాలు చేసిన స్వామివి. వాటివల్ల అనేకమంది కష్టాలనుండి గట్టెక్కారు. సుగ్రీవునకు మంత్రివై రామునితో స్నేహం కలిగేలా చేశావు. సంజీవిని తెచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించావు. రామునకు సహాయపడి దుష్టుడైన రావణుని చంపావు. అలా నా కష్టాలను కూడా తీర్చు" అని దండకంలోస్తుతిస్తాము.
                  అంతేగాక హనుమంతునకు ఒక శాపం ఉంది. తన గొప్పతనాన్ని తాను మర్చిపోతాడని! అందులోనే శాపవిమోచనం ఏంటంటే ఎవరైనా తన గొప్పతనాన్ని పొగిడితే తిరిగి తన గొప్పతనం గ్రహిస్తాడని! అందుకే హనుమంతుని పొగిడితేనే ఆయనకు తన గొప్పతనం తెలుస్తుది. అందుకే దండకాలన్నిటిలోకి హనుమంతుని దండకమే ప్రసిధ్ధి చెందింది.
                                 ఇక ఛందస్సు విషయానికి వస్తే దండకాలన్నీ 'త'గణం లో ఉంటాయి. అనగా రెండు గురువులు , ఒక లఘువు ఉంటాయి. ఇవే వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి.
                                  వానరులు పొగిడారు కాబట్టే హనుమంతుడు సముద్రం దాటగలిగాడు. అప్పటి వరకు మౌనంగా చూస్తూ కూర్చున్నాడు. తన భక్తులు కష్టాలలో ఉండటం తనకు సంజీవి పర్వతం మోసినదానికన్నా భారంగా అనిపిస్తుందని ఆయనే స్వయంగా చెప్పాడు. అలానే మనం పొగిడితే మన కష్టాలు ఎంతటివైనా తీరుస్తాడు.
                                       
                             written by Dr. A.V.N.G.HANUMATH PRASAD.

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-11thJAN2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-11thJAN2011 - సుందర కాండ


---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

Tuesday, January 11, 2011

Sri Parasara Samhita Video 12 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 12

Sri Parasara Samhita Video 12 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 12


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Monday, January 10, 2011

Sri Parasara Samhita Video 11 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 11

Sri Parasara Samhita Video 11 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 11---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Sunday, January 9, 2011

Sri Parasara Samhita Video 10 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 10

Sri Parasara Samhita Video 10 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 10---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, January 8, 2011

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకము

శ్రీ హనుమాన్ మంగళాష్టకము


-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumaddeksha
http://www.jayahanumanji.com/

Friday, January 7, 2011

Sri Hanumath Deeksha – శ్రీ హనుమద్దీక్ష

Sri Hanumath Deeksha – శ్రీ హనుమద్దీక్ష
శ్రీ రామ
జయ హనుమాన్

శ్రీ హనుమాన్ దీక్ష అవలంబించు విధానము, పాటించు నియమములు మరియు దీక్షకు సంబంధించిన చాలా విషయములు ఈ క్రింది వీడియోలలో వివరముగా తెలుపబడినవి. హనుమత్ భక్తులు ఈ వీడియోలను చూసి తెలిసికొన ప్రార్థన. ఇందుకు సంబంధించిన గ్రంధమును ఈ వెబ్ సైట్ నందు పొందుపరిచాము.
ఇట్లు
సుజన విధేయుడు
అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Katha Lahari – కథా లహరి – Part 1

 • Katha Lahari – కథా లహరి – Part 1
 • http://www.jayahanumanji.com/katha-lahari-%e0%b0%95%e0%b0%a5%e0%b0%be-%e0%b0%b2%e0%b0%b9%e0%b0%b0%e0%b0%bf-part-1/

  by Dr Annadanam Chidambara Sastry
  www.jayahanumanji.com

  Thursday, January 6, 2011

  Sri Parasara Samhita Video 8 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 8

  Sri Parasara Samhita Video 8 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 8


  ---------------------------------------------------------------------------


  ---------------------------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/

  జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-4thJAN2011 - సుందర కాండ

  జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-4thJAN2011 - సుందర కాండ


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  www.jayahanumanji.com

  Wednesday, January 5, 2011

  జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-28thDEC2010

  జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-28thDEC2010 - సుందర కాండ


  ------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/

  జయ చిరంజీవ Program TV1-AARADHANA-21stDEC2010

  జయ చిరంజీవ Program TV1-AARADHANA-21stDEC2010 - సుందర కాండ

  ------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/

  Tuesday, January 4, 2011

  జయ చిరంజీవ Program TV1-AARADHANA-7thDEC 1

  జయ చిరంజీవ Program TV1-AARADHANA-7thDEC 2010 - సుందర కాండ

  ------------------------------------------------------


  ------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/

  Sri Parasara Samhita Video 7 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 7

  Sri Parasara Samhita Video 7 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 7
  ---------------------------------------------------------------------------


  ---------------------------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/

  Sri Parasara Samhita Video 6 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 6

  Sri Parasara Samhita Video 6 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 6


  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------

  By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
  http://www.jayahanumanji.com/