సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, January 3, 2012

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం
[ఇది పఠించుట వాక్కులతో హనుమత్పూజ చేయుటే, నిత్యము దీనిని పఠించుట వారిలోని పాపములు, దోషములు రాజహంస పాలలోని నీటిని వేరుచేయునట్లు తొలగించి సద్గుణములను నింపి హనుమంతుడు అన్ని కష్టముల నుండి రక్షించును.]---------------------------------------------------------------------------------

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం


---------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment