సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, December 26, 2011

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

దీనిని నిత్యము పఠించిన హనుమంతుని ప్రసన్నుని చేసికొనగలము
-------------------------------------------------------------------

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------


Sunday, December 25, 2011

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రముశ్రీరామ
జయ హనుమాన్
దీనిని నిత్యము పఠించు వారియెడ హనుంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వలె కోరికలన్నిటిని తీర్చగలడు.---------------------------------------------------------------------------------

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము---------------------------------------------------------------------------------

Saturday, December 24, 2011

Eeswaraprokta SriHanumacchakra Dhyanam – ఈశ్వరప్రోక్త శ్రీహనుమచ్చక్రధ్యానం

ఈశ్వరప్రోక్త శ్రీహనుమచ్చక్రధ్యానం


ఈ పంచముఖ హనుమధ్ద్యానము మిక్కిలి రహస్యమైనది. ఈ ధ్యానమును నిత్యము పఠించిన యెడల హనుమదనుగ్రహముచే ఇహమున కోరికలన్నియు తీరి పరమున హనుమంతుని సన్నిధికి చేరగలరు

---------------------------------------------------------------------------------


Eeswaraprokta SriHanumacchakra Dhyanam – ఈశ్వరప్రోక్త శ్రీహనుమచ్చక్రధ్యానం

---------------------------------------------------------------------------------

Friday, December 23, 2011

శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము
శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము
----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------Thursday, December 22, 2011

Sudarshana Samhitokta Vibhishanakrita Hanumat Stotram – సుదర్శన సంహితోక్త విభీషణకృత హనుమత్ స్తోత్రం

సుదర్శన సంహితోక్త విభీషణకృత హనుమత్ స్తోత్రం


----------------------------------------------------------------------------------

Sudarshana Samhitokta Vibhishanakrita Hanumat Stotram – సుదర్శన సంహితోక్త విభీషణకృత హనుమత్ స్తోత్రం

---------------------------------------------------------------------------------


Wednesday, December 21, 2011

శ్రీ హనుమత్కవచ సముచ్చయము

శ్రీ హనుమత్కవచ సముచ్చయము------------------------------------------------------------------------

Sree_Hanumatkavacha_Samuchayamu2

-----------------------------------------------------------------------
Tuesday, December 20, 2011

Sri Hanumadbadabaanala Stotram – శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం

శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం[ఈ స్తోత్రము నిత్యము పఠించదగినది. దీని వలన శత్రువులు సులభముగా జయింపబడుదురు. సకల విధములైన జ్వరములు భూత ప్రేతాదికములు, శత్రువులు చేసిన ప్రయోగములు తొలగిపోవును. అసాధ్యములను సాధింపగలదీ స్తోత్రము.]

------------------------------------------------------------

Sri Hanumadbadabaanala Stotram – శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రం


------------------------------------------------------------

Monday, December 19, 2011

శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Sri Anjaneya Astothara Shata Naama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

Sri Anjaneya Astothara Shata Naama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్
పూజా ద్రవ్యములతో హనుమదష్టోత్తర పూజ గావించిన ఫలితమీ స్తోత్ర పఠనము వలన భక్తులు పొందగలరు. స్వామికి సింధూరము పూయునప్పుడు దీనిని పఠింపనగును.


--------------------------------------------------------------

Sri Anjaneya Astothara Shata Naama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

----------------------------------------------------------------

 “Sri Hanuman Stotras – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రములు”

Sunday, December 18, 2011

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకముV

Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము


[ఈ అష్టకమును ఉదయమున నిదురలేవగానే పఠింపవలెను. అనన్య భక్తితో అట్లు పఠించిన వారి కోరికలన్నింటిని శ్రీ హనుమంతుడు తీర్చును.]

---------------------------------------------------------------------------------
Sri Hanumannuti Roopa Shlokaashtakam – శ్రీ హనుమన్నుతి రూప శ్లోకాష్టకము


---------------------------------------------------------------------------------


Saturday, December 17, 2011

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంసమయములందు హనుమద్భక్తులు క్రమముగా పఠింపవలెను.


---------------------------------------------------------------------------------

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

---------------------------------------------------------------------------------


Friday, December 16, 2011

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం
[దీనిని నిత్యము పఠించిన వారిని హనుమంతుడన్ని విధముల రక్షించును]

-------------------------------------------------------------------------------------

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

-------------------------------------------------------------------------------------

 “Sri Hanuman Stotras – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రములు”

Thursday, December 8, 2011

శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------

by Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Wednesday, December 7, 2011

శ్రీ హనుమద్ర్వత విధానము

శ్రీ  హనుమద్ర్వత విధానము

మనవి


శ్రీ హనుమంతుని సేవ నాకు ఆ బాల్యంగా లభ్యమయింది. మా తల్లిగారి ప్రోత్సాహం నాలొ ఆధ్యాత్మికత పెంపొందించింది. 1971లొ గురుదేవుల అనుగ్రహం సమకూడి ప్రయోజనకరమైన కృషి ఆరంభమయింది. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న శ్రీ పరాశర సంహిత ( అంజనేయ చరిత్ర ) ను పరిశోధించి తెలుగు భావంతొ వెలువరించాను. ఆ మహాగ్రంథం ఆధారంగా ఒంగోలు మంగమూరు రోడ్డులో అపూర్వమైన హనుమన్నవతార క్షేత్రం నిర్మించాను. అది మీరు చుచి తీరవలసింది. భక్తులకు ఉపకరించే హునుమత్ సాహిత్యమెంతో వెలువరించాను.
అందులోని ఒక గ్రంధమీ హనుమద్ర్వతం . హనుమద్ర్వతమాచరించటం వలన హనుమతుని అనుగ్రహం పొంది కోరికలన్నిటిని నెరవేర్చుకున్న వారెందరొ ఉన్నారు. మీరు కూడా ఈ హనుమద్ర్వతం ఆచరించి ఐహిక, పారమార్ధిక ప్రయోజనాలను తప్పక సాధింపగలరని విశ్వసించుచున్నాను.

ఇట్లు
సుజన విధేయుడు
అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి
www.jayahanumanji.com
If possible, Provide the fund for Sri Hanumad Seva by buying this book.
Others can download from below.
Book cost is Rs. 25.Contact 9848666973, 9491155342 for books.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Sri Hanumath Vratham శ్రీ హనుమద్ర్వతం

08-Dec-2011 శ్రీ హనుమద్ర్వతం08-Dec-2010 శ్రీ హనుమద్ర్వతం1. మార్గశిర మాసం - శ్రీ హనుమద్ర్వతం - కథ 1 - Maargashira maasam Sri Hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/1-maargashira-maasam-sri-hanumath.html

2. హనుమద్ర్వతం - hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/hanumath-vratham.html

3.హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1.html

4. హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1_10.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/2.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/3.html

-----------------------------------------------------


-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


http://www.jayahanumanji.com/sri-hanumadvrata-vidhanam-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a4-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a7%e0%b0%be/


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book శ్రీ హనుమద్ర్వతం Sri Hanumadrvatham.
http://www.jayahanumanji.com/

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------

by Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Friday, December 2, 2011

Sri Hanuma Janmasthala Samuddharanodyamam

OM SRIRAMA
JAYA HANUMAN

Anjanaadri


Movement for grand restoration of birth place of Sri Hanuman
“An appeal to the ardent, pious and dedicated devotees of Sri Hanuman”
We have been truly believing that  “SRI  RAMACHANDRA” was born  in  “AYODHYA”  and therefore  the  people  in that area  are the  divinely blessed ones.  But, even  though  in  our great “PURANAS”  it  is  clearly and unambiguously made known to us that “SRI HANUMAN” who proved   himself  an   efficient,   skilful   and   gifted executor of “SRI RAMACHANDRA’S” assignments, was born on the “ANJANADRI HILL”in the vicinity of TIRUMALA-TIRUPATI in  Andhra Pradesh,  we  are  not  yet  considering  ourselves  as the blessed ones.  In fact many people do not know this truth at all.  For this unawareness we ourselves, the devotees of “SRI HANUMAN”, are responsible.

Read the rest of this entry »
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, December 1, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_27th Sept 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_27th Sept 2011 - సుందర కాండ
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry http://www.jayahanumanji.com/