సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, March 30, 2011

Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

----------------------------------------------------------------------


శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం
[ఈ అస్త్రము సకల శత్రువుల యెడ విజయము చేకూర్చగల అద్భుత శక్తి కలది. సకల శక్తులను ప్రసాదింపగలది. మూడు సంధ్యలందు నిత్యము దీనిని పఠించిన యెడల అంతటా విజయమునే పొందగలరు. దీనిని లక్షసార్లు పఠించిన వారికి హనుమత్ సాక్షాత్కారము జరుగును.] Read the rest of this entry »

శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం


---------------------------------------------------------------------
http://www.jayahanumanji.com/
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Sri Anjaneya Mangalastuthi – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి

Sri Anjaneya Mangalastuthi – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి
శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి
[స్వామికి కర్పూరహారతి నిచ్చుచుగాని, విడిగాగాని దీనిని పఠించుట శ్రేయము.]

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-15thMAR2011 - సుందర కాండ

 జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-15thMAR2011 - సుందర కాండ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

www.jayahanumanji.com

Monday, March 28, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-8thMAR2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-8thMAR2011 - సుందర కాండ


----------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com


Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

----------------------------------------------------------------------


శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం
[ఈ అస్త్రము సకల శత్రువుల యెడ విజయము చేకూర్చగల అద్భుత శక్తి కలది. సకల శక్తులను ప్రసాదింపగలది. మూడు సంధ్యలందు నిత్యము దీనిని పఠించిన యెడల అంతటా విజయమునే పొందగలరు. దీనిని లక్షసార్లు పఠించిన వారికి హనుమత్ సాక్షాత్కారము జరుగును.] Read the rest of this entry »

---------------------------------------------------------------------
http://www.jayahanumanji.com/
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Sunday, March 27, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-1stMAR2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-1stMAR2011 - సుందర కాండ
----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

Saturday, March 26, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-22ndFEB2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-22ndFEB2011 - సుందర కాండ----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

Friday, March 25, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-15thFEB2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-15thFEB2011 - సుందర కాండ


----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

----------------------------------------------------------------------------------------

Monday, March 21, 2011

శ్రీ హనుమత్ విషయ సర్వస్వం - SRI HANUMATH VISHAYA SARVASVAM: Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

శ్రీ హనుమత్ విషయ సర్వస్వం - SRI HANUMATH VISHAYA SARVASVAM: Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం: "Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం ---------------------------------------------------------------------- Sri Anjaneya Stotram --..."

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-8thFEB2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA-8thFEB2011 - సుందర కాండ----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
www.jayahanumanji.com

Sri Hanumath Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ హనుమ ద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

Sri Hanumath Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ హనుమ ద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం
శ్రీ హనుమద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం
[ఈ హనుమద్భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమును ప్రభాతకాలమందు, ప్రదోష సమయమందు, అర్థరాత్రియందు ఎవ్వరు పఠింతురో వారికి సమస్త పాపములు నశించును. హనుమదనుగ్రహము పొందుదురు.]

Sri Parasara Samhita Video59 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 59

Sri Parasara Samhita Video59 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 59


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, March 19, 2011

Sri Parasara Samhita Video58 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 58

Sri Parasara Samhita Video58 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 58----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Friday, March 18, 2011

Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం----------------------------------------------------------------------

Sri Anjaneya Stotram

----------------------------------------------------------------------
శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం
శృణుదేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహమ్,
సర్వకామప్రదం నృణాం హనూమత్ స్తోత్ర ముత్తమమ్.
తప్తకాంచనసఙ్కాశం నానారత్న విభూషితమ్,
ఉద్యద్బాలార్కవదనం త్రినేత్రం కుణ్డలోజ్వలమ్.
మౌజ్ఞీకౌపీనసంయుక్తం హేమయజ్ఞోపవీతినమ్,
పిఙ్గళాక్షం మహాకాయం టఙ్కశైలేన్ద్రధారిణమ్.
శిఖానిక్షిప్తవాలాగ్రం మేరుశైలాగ్రసంస్థితమ్,
మూర్తిత్రయాత్మకం పీనం మహావీరం మహాహనుమ్.
హనూమన్తం వాయుపుత్రం నమామి బ్రహ్మచారిణమ్,
త్రిమూర్త్యాత్మకమాత్మస్థం జపాకుసుమసన్నిభమ్.
నానాభూషణసంయుక్త మాజ్ఞనేయం నమామ్యహమ్,
పఞ్చాక్షర స్థితం దేవం నీలనీరదసన్నిభమ్.
పూజితం సర్వదేవైశ్చ రాక్షసాన్తం నమామ్యహమ్,
ఆచలద్యుతిసఙ్కాశం సర్వాలఙ్కారభూషితమ్.
షడక్షరస్థితం దేవం నమామి కపినాయకమ్,
తప్తస్వర్ణమయం దేవం హరిద్రాభం సురార్చితమ్.
సున్దరం సాబ్జనయనం త్రినేత్రం తం నమామ్యహమ్,
అష్టాక్షరాధిపం దేవం హీరవర్ణసముజ్జ్వలమ్.
నమామి జనతావంద్యం లఙ్కాప్రాసాదభంజనం,
అతసీపుష్పసఙ్కాశం దశవర్ణాత్మకం విభుమ్.
జటాధరం చతుర్బాహుం నమామి కపినాయకం,
ద్వాదశాక్షరమన్త్రస్య నాయకం కున్తధారిణమ్.
అఙ్కుశఞ్చ ధధానఞ్చ కపివరం నమామ్యహం,
త్రయోదశాక్షరయుతం సీతాదుఃఖనివారణమ్.
పీతవర్ణం లసత్కాయం భజే సుగ్రీవమన్త్రిణమ్,
మాలామన్త్రాత్మకం దేవం చిత్రవర్ణం చతుర్భుజమ్.
పాశాఙ్కుశాభయకరం ధృతటఙ్కం నమామ్యహం,
సురాసురగణైస్సర్వై స్సంస్తుతం ప్రణమామ్యహమ్.
ఏవం ధ్యాయే న్నరో నిత్యం సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే,
ప్రయాతి చిన్తితం కార్యం శీఘ్రమేవ నసంశయః
అష్టమ్యాం వా చతుర్ధశ్యా మర్కవారే విశేషతః,
సన్థ్యాపూజాం ప్రకుర్వీతే ద్వాదశ్యాఞ్చ విశేషతః.
అర్కమూలేన కుర్వీత హనుమత్ప్రతిమాం సుధీః,
పూజయేత్తత్ర విద్వాణ్ యో రక్తవస్త్రేణ వేష్టయేత్.
బ్రాహ్మణా న్భోజయే త్పశ్చాత్తత్ప్రీత్తై సర్వకామదామ్,
యఃకరోతి నరో భక్త్యా పూజాం హనుమతస్సుధీః.
న శస్త్రభయ మాప్నోతి భయం వాప్యన్తరిక్షజమ్
అక్షాదిరాక్షసహరం దశకణ్ఠదర్ప
నిర్మూలనం రఘువరాంఘ్రిసరోజభక్తమ్,
సీతావిషహ్యఘనదుఃఖనివారకం తం
వాయోస్సుతం గిలితభాను మహం నమామి.
మాం పశ్య పశ్య హనుమన్ నిజదృష్టిపాతైః
మాం రక్ష రక్ష పరితో రిపుదుఃఖపుంజాత్
వశ్యాం కురు త్రిజగతీం వసుధాధిపానాం
మే దేహి దేహి మహతీం వసుధాం శ్రియం చ.
ఆపద్భ్యో రక్ష సర్వత్ర ఆంజనేయ నమోస్తు తే,
బన్ధనం చ్ఛేదయాజస్రం కపివీర నమోస్తుతే.
దుష్టరోగాన్ హన హన రామదూత నమోస్తు తే,
ఉచ్ఛాటయ రిపూ న్సర్వాన్మోహనం కురు భూభుజామ్.
విద్వేషిణో మారయ త్వం త్రిమూర్త్యాత్మక సర్వదా,
సఞ్జీవపర్వతోద్ధార మనోదుఃఖం నివారయ.
ఘోరా నుపద్రవాన్ సర్వాన్ నాశయాక్షాసురాన్తక,
ఏవం స్తుత్వా హనూమన్తం నర శ్రద్ధాసమన్వితః.
పుత్రపౌత్రాదిసహితః సర్వసౌఖ్యా మవాప్నుయాత్.
— ఇత్యుమాసంహితాయాం ఆంజనేయ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్ —-


Thursday, March 17, 2011

Sri Parasara Samhita Video 57 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 57

Sri Parasara Samhita Video 57 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 57


-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, March 16, 2011

Sri Parasara Samhita Video 56 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 56

Sri Parasara Samhita Video 56 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 56


-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, March 15, 2011

Sri Parasara Samhita Video 55 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 55

Sri Parasara Samhita Video 55 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 55-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Monday, March 14, 2011

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం
శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం[ఇది పఠించుట వాక్కులతో హనుమత్పూజ చేయుటే, నిత్యము దీనిని పఠించుట వారిలోని పాపములు, దోషములు రాజహంస పాలలోని నీటిని వేరుచేయునట్లు తొలగించి సద్గుణములను నింపి హనుమంతుడు అన్ని కష్టముల నుండి రక్షించును.] Read the rest of this entry »

Friday, March 11, 2011

Sri Parasara Samhita Video 54 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 54

Sri Parasara Samhita Video 54 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 54----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, March 10, 2011

Sri Parasara Samhita Video 53 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 53

Sri Parasara Samhita Video 53 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 53


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, March 9, 2011

Sri Parasara Samhita Video 52 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 52

Sri Parasara Samhita Video 52 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 52

-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, March 8, 2011

Sri Parasara Samhita Video 51 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 51

Sri Parasara Samhita Video 51 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 51


-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Monday, March 7, 2011

Sri Parasara Samhita Video 50 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 50

Sri Parasara Samhita Video 50 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 50


-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, March 3, 2011

Sri Parasara Samhita Video 49 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 49

Sri Parasara Samhita Video 49 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 49
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, March 1, 2011

Sri Parasara Samhita Video 48 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 48

Sri Parasara Samhita Video 48 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 48-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/