సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 31, 2010

శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రము - Sri Hanumath Badabanala Stotram

శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్రము
ఫలస్తుతి: శత్రువులు సులభముగా జయింపడుదురు, సర్వ రోగ నివారణార్దం, అసాద్య సాదక స్తోత్రం
Sri Hanumath Badabanala Stotram:

------------------------------------------------------------------
Sri Hanumath badabanala Stotram

------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry writen in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, December 30, 2010

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

Written by Dr.Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumaddeksha


శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

Sree Hanumath Sthotra Namavali


-----------------------------------------------------------------------------------
Sree Hanumath Sthotra Namavali

-----------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

By Dr.Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

http://www.jayahanumanji.com/శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం


-----------------------------------------------------------------------------------
Sri Hanumath Astotram

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

By Dr.Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, December 29, 2010

శ్రీ ఆదిశంకర కృత హనుమత్ స్తోత్రము

శ్రీ ఆదిశంకర కృత హనుమత్ స్తోత్రము----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotram Kadambam.

Tuesday, December 28, 2010

శ్రీ హనుమంతుని జయఘోష

శ్రీ హనుమంతుని జయఘోష
Written By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumddeksha.

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 11

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 11

ఫ్రసన్నాంజనేయ  అవతారం కథ


---------------------------------------------------------------------------
Prasanna aanjaneaya Avataram
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Kadha Lahari.

http://www.jayahanumanji.com/

Monday, December 27, 2010

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్ర నామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్ర నామావళి


-------------------------------------------------------
Anajaneya Sahasra Namavali
-------------------------------------------------------
The audio file link:


http://www.4shared.com/audio/NfHEhui8/anjaneya_1008.html

Written in the book Sri Hanumath vishaya Sarvasvam by Dr. Annadanam Chidamabra Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

Sunday, December 26, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 10

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 10
గరుడ గర్వభంగం

---------------------------------------------------------------------------

Garuda Garvabamgam

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, December 25, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 9

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 9
భీముడు పురుష మృగంను తీసుకురావటం


---------------------------------------------------------------------------
Purusha Mrugam
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 8

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 8
భీముని గర్వభంగము

---------------------------------------------------------------------------
Bheemuni Garvabangam
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

Friday, December 24, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 7

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 7
అర్జుని గర్వభంగం - జెండా పై కపిరాజు
---------------------------------------------------------------------------
Arjuni Garva bamgam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, December 23, 2010

వేదాలలో హనుమంతుడు

వేదాలలో హనుమంతుడు
------------------------------------------------------------------------

Vedalalo Hanumamthudu

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 6

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 6
హనుమంతుని కల్యాణం
---------------------------------------------------------------------------
Kalyanam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, December 22, 2010

News/Event: The Hanuman Sakthi Jagaran Samithi (HSJS) organised a Koti Hanuman Chalisa parayana yagna here at PWD Grounds on Sunday

News/Event: The Hanuman Sakthi Jagaran Samithi (HSJS) organised a Koti Hanuman Chalisa parayana yagna here at PWD Grounds on SundayThe Hanuman Sakthi Jagaran Samithi (HSJS) organised a Koti Hanuman Chalisa parayana yagna here at PWD Grounds on Sunday. People turned up in good numbers to participate in the yagna organised by the Samithi, a new outfit of the Vishwa Hindu Parishad (VHP).
They rendered Hanuman Chalisa, and yagna was performed in which tens of couples participated and offered oblations as vedic scholars recited hymns and matras. The yagna parayanam included tens of couples at nine yagna kundas and songs and dances in praise of Lord Rama.
Spiritual leaders from various places attended the yagna, and addressed the public meeting which was organised on sidelines of yagna. Siva Chaitanya Mataji of Chaitanya Tapovan, Brahmachari Siva Swami of Maha Saiva Kshetram in Tallayapalem, Atukuri Venkateswara Yogi of Mangalagiri, Sampatkumara Ramanuja Jeeyar of Ashthakshari Peetham, Yamuna Das Babaji of Sri Bhagavat Das Babaji Mutt, Kanugovi Vasudevacharya of Uttaradi Mutt and others addressed the gathering.
The programme was organised to propitiate Lord Hanuman, and seek his blessings in constructing the ‘Bhavya Mandir' at Ayodhya. VHP leaders including Praveen Togadia, and Gokaraju Gangaraju, Samithi Vijayawada president Garlapati Prasada Rao, Samithi poorva Andhra president Annadanam Chidambara Sastry and others spoke.


కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 5

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 5

పొగిడిన పెరిగెడి స్వామి
---------------------------------------------------------------------------
vidyabyasam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, December 21, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 4

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 4

హనుమంతునికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది


---------------------------------------------------------------------------------
Hanuman
---------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Monday, December 20, 2010

శ్రీ హనుమచ్ఛతకం

శ్రీ హనుమచ్ఛతకం


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 3

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 3

హనుమంతుని తల్లి అంజనాదేవి వృత్తాంత్తము

---------------------------------------------------------------------------
An Jan A
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Sunday, December 19, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 2

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 2

హనుమంతుని తండ్రి కేసరి వృత్తాంత్తము


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 1

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 1

హనుమంతుని జన్మవృత్తాంత్తముBy Dr. Annadanam Chidambara Sastry

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వానరాకార ఆంజనేయస్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వానరాకార ఆంజనేయస్వామి అవతారం

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర Sri Hanuman nava avatara charitra.

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయ స్వామి అవతారము

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ ద్వాత్రింశద్భుజ ఆంజనేయ స్వామి అవతారము
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర Sri Hanuman nava avatara charitra.

19-12-2010 శ్రీ హనుమద్ర్వతం19-12-2010 శ్రీ హనుమద్ర్వతం1. మార్గశిర మాసం - శ్రీ హనుమద్ర్వతం - కథ 1 - Maargashira maasam Sri Hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/1-maargashira-maasam-sri-hanumath.html

2. హనుమద్ర్వతం - hanumath vratham

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/12/hanumath-vratham.html

3.హనుమద్వ్రతము - ఫలశ్రుతి 1

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1.html

4. హనుమద్ర్వతము - శ్రీ రాముడు
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/1_10.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/2.html
http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/11/3.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


http://www.jayahanumanji.com/sri-hanumadvrata-vidhanam-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a4-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a7%e0%b0%be/


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book శ్రీ హనుమద్ర్వతం Sri Hanumadrvatham.
http://www.jayahanumanji.com/

Saturday, December 18, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి అవతారము

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి అవతారము

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర Sri Hanuman nava avatara charitra.

ధర్మ కార్యసాధన,గృహాభివృద్ధి కి- సుందరకాండ 54 వ సర్గ

ధర్మ కార్యసాధన,గృహాభివృద్ధి కి- సుందరకాండ 54 వ సర్గ
-------------------------------------------------------------------------------
Sundarakanda Sarga54
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam.
http://www.jayahanumanji.com/

Friday, December 17, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ సువర్చలాంజనేయస్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ సువర్చలాంజనేయస్వామి అవతారం
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర Sri Hanuman nava avatara charitra.

Thursday, December 16, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ అష్టాదశభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ అష్టాదశభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

Tuesday, December 14, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ పంచముఖాంజనేయ స్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ పంచముఖాంజనేయ స్వామి అవతారం
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

Monday, December 13, 2010

Sri Parasara Samhita Video 1 & 2 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 1 & 2

Sri Parasara Samhita Video 1 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 1

http://www.jayahanumanji.com/sri-parasara-samhita-part-i-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%aa%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b6%e0%b0%b0-%e0%b0%b8%e0%b0%82%e0%b0%b9%e0%b0%bf%e0%b0%a4-%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a7/

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .