సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 27, 2016

అభీష్టసిద్ధి కొరకు - సుందరకాండ 41 సర్గ

అభీష్టసిద్ధి కొరకు - సుందరకాండ 41 సర్గ


-----------------------------------------------------------------
Thanks to http://www.telugubhakti.com/


-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Thanks to Mylavarapu Subramanyam and Boyinapalli Kameswara Rao.

----------------------------------------------------------------


శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 6

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 6మైనాకవందిత స్సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః
క్రాంతదిజ్మండలో రుద్రః - ప్రకటీకృతవిక్రమః       -  101


కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా - హ్రస్వనాసో వృకోదరః 
లంబోష్టః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాంవరః  -  102

విపశ్చిత్కవి రానందవిగ్రహో ్‌నన్యశాసనః 
ఫల్గునీసూను రవ్యగ్రో - యోగాత్మా యోగతత్పరః - 103 

యోగవేద్యో యోగకర్తా - యోగయోని ర్దిగంబరః
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః  - 104

ఉలూఖలముఖ సింహ - స్సంస్తుతః పరమేశ్వరః
శ్లిష్టజంఘు శ్ల్శిష్టజాను  - శ్ల్శిష్టపాణి శ్శిఖాధరః  -  105

సుశర్మా అమితశర్మా చ - నారాయణపరాయణః
జిష్ణు ర్భవిష్ణూ రోచిష్ణు - ర్గ్రసిష్ణు స్థ్సాణు రేవఛ  -  106

హరిరుద్రానుకృ ద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః
గుణప్రవాహ స్సూత్రాత్మా - వీతరాగ స్స్తుతిప్రియః  - 107

నాగకన్యాభయద్వంసీ - రుక్మవర్ణః కపాలభృత్
అనాకులో భవోపాయో అనపాయో వేదపారగః - 108

అక్షరః పురుషో లోకనాథో - రక్షఃప్రభు ర్ధృడః
అష్టాంగయోగఫలభుక్ - సత్యసంధః పురుష్టుతః  - 109
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనధ్వజః - 110

యోగినీబృందవంద్య శ్చ - శత్రుఘ్నో అనంతవిక్రమః
బ్రహ్మచా రీంద్రియరిపు - ర్ధృతదండో దశాత్మకః - 111

అప్రపంచ స్సదాచార -  శ్శూరసేనవిదారకః
వృద్ధః ప్రమోద శ్చానంద - స్సప్తజిహ్వాపతిర్ధరః - 112

నవద్వారపురాధారః - ప్రత్యగ్ర స్సామగాయకః
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో - భయహృ న్మానదో అమదః - 113

సర్వవశ్యకర శ్శక్తి - ర్నేతా చానంతమంగళః
అష్టమూర్తిధరో నేతా - విరూప స్స్వరసుందరః  - 114

ధూమకేతు ర్మహాకేతు - స్సత్యకేతు ర్మహారథః
నందిప్రియః స్వతంత్ర శ్చ - మేఖలీ సమరప్రియః - 115

లోహాంగః సర్వవిద్ధన్వీ - షట్కల శ్శర్వ ఈశ్వరః
ఫలభు క్ఫలహస్త శ్చ - సర్వకర్మఫలప్రదః  -  116

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో -  ధర్మో ధర్మప్రదో అర్థదః
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞ  - స్తారకబ్రహ్మతత్పరః  - 117

త్రిమార్గవసతి ర్భీమః -  సర్వదుఃఖనిబర్హణః
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళ శ్శూలీ - మాలీ గర్భో నిశాచరః  - 118

త్రిమార్గవసతి ర్భీమః -  సర్వదుఃఖనిబర్హణః
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళ శ్శూలీ - మాలీ గర్భో నిశాచరః  - 119

జయో జయపరీవారః - సహస్రవదనః కవిః
శాకినీఢాకినీయక్షరక్షోభూతౌఘభంజనః  -  120

From Sri Parasara Samhitha
www.jayahanumani.com

Wednesday, February 24, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 5

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 5

బాలగ్రహవినాశీ చ - ధర్మోనేతా కృపాకరః 
ఉగ్రకృ త్యోగ్రవేగ శ్చ - ఉగ్రనేత్ర శ్శతక్రతుః  - 81

శతమన్యు స్తుత స్స్తుతి - స్స్తోతా మహాబలః 
సమగ్రగుణశాలీ చ - వ్యగ్రో రక్షోవినాశకః  - 82

రక్షోఘ్న హస్తో బ్రహ్మేశ - శ్శ్రీధరో భక్తవత్సలః 
మేఘనాదో మేఘరూపః - మేఘవృష్టినివారకః - 83

మేఘజీవనహేతు శ్చ - మేఘశ్యామః పరత్మాకః 
సమీరతనయో బోద్ధా - తత్వవిద్యావిశారదః  -  84 

అమోఘో ్‌మోఘవృద్ధి శ్చ - ఇష్టదో ్‌నిష్టనాశకః 
అర్ధో ్‌నర్ధాపహారీ చ సమర్ధో రామసేవకః  -  85

అర్థీ ధన్య స్సురారాతిః - పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా - విద్యారాశి స్సురేశ్వరః  - 86

ఆచలోద్ధారకో నిత్య - స్సేతుకృ ద్రామసారథిః
ఆనందః పరమానందో - మత్స్యః కూర్మో నిధి శ్శమః - 87

వరాహో నారసింహ శ్చ - వామనో జమదగ్నిజః
రామః కృష్ణ శ్శివో బుద్ధః - కల్కీ రామాశ్రయో హరః - 88

నందీ భృంగీ చ చండీ చ -  గణేశో గణసేవితః
కర్మాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో - విశ్రమో జగతాంపతిః  - 89

జగన్నాథః కపిశ్రేష్ఠ - స్సర్వావాస స్సదాశ్రయః
సుగ్రీవాదిస్తుత శ్శాంత - స్సర్వకర్మా ప్లవంగమః - 90

నఖదారితరక్ష శ్చ - నఖాయుధవిశారదః
కుశల స్సుధన శ్శేషో - వాసుకి స్తక్షక స్స్వరః - 91

స్వర్ణవర్ణో బలాడ్య శ్చ - రామపూజ్యో ఘనాశనః
కైవల్యదీపః కైవల్యో - గరుడః పన్నగో గురుః  - 92

కిల్యారావహతారాతిగర్వః - పర్వతభేధనః
వజ్రాంగో వజ్రవేగ శ్చ - భక్తో వజ్రనివారకః - 93

నఖాయుధో మణిగ్రీవో - జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః
శ్మశానస్థాననిలయః - ప్రేతవిద్రావణక్షమః  - 94

శరణం జీవనం భోక్తా - నానాచేష్టో హ్యచంచలః
సుస్వస్థో ్‌ష్టాస్యహా- దుఃఖశమనః పవానాత్మజః  -  95

పావనః పవనః కాంతో - భక్తాగ స్సహనో బలః
మేఘనాదరిపు ర్మేఘనాద స్సంహృతరాక్షసః  - 96

క్షరో ్‌క్షరో వినీతాత్మా - వానరేశ స్సతాంగతిః
శ్రీకంఠ శ్శితికంఠ శ్చ - సహాయ స్సహనాయకః - 97

అస్థూల స్త్వనణు ర్భర్గో - దేవ స్సంసృతినాశనః
అధ్యాత్మవిద్యాసార శ్చ - అధ్యాత్మకుశల స్సుధీః  - 98

అకల్మష స్సత్యహేతు - స్సత్యగ స్సత్యగోచరః
సత్యగర్భ స్సత్యరూప -  స్సత్యః సత్యపరాక్రమః  - 99

అంజనాప్రాణలింగ శ్చ - వాయువంశోద్భవ స్సుధీః
భద్రరూపో రుద్రరూప - స్సురూప శ్చిత్రరూపధృత్ -   100

From Sri Parasara Samhitha

www.jayahanumanji.com

Thursday, February 18, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 4

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 4రసో రసజ్ఞ స్సమ్మాన - సప్త శ్చక్షు శ్చ భైరవః
ఘ్రాణో గంధ స్పర్శనం చ - స్పర్శో ్‌హంకార మానదః  - 61


నేతినేతీతిగమ్య శ్చ - వైకుంఠభజనప్రియః 
గిరీశో గిరిజాకాంతో - దుర్వాసాః కవి రంగిరాః  -  62

భృగు ర్వసిష్ఠ శ్చ్యవన - స్తుంబురు ర్నారదో ్‌మలః
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం - విశ్వనేత్రశ్చ విశ్వపః  - 63

యాజకో యాజమాన శ్చ - పావకః పితర స్తథా
శ్రద్ధా బుద్ధి క్షమా తంద్రా - మంత్రో మంత్రయుత స్స్వరః  - 64

రాజేంద్రో భుపతిః కంఠమాలీ సంసారసారథిః
నిత్య స్సంపూర్ణకామ శ్చ - భక్తకామధు గుత్తమః  - 65

గుణపః కీశపో భ్రాతా - పితా మాతా చ మారుతిః
సహస్రశీర్షాపురుషః - సహస్రాక్ష స్సహస్రపాత్ - 66

కామజి త్కామదహనః - కామః కామ్యఫలప్రదః
మంద్రాహారీ చ రక్షోఘ్నః - క్షితిభారహరో బలః  - 67


నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తో అభయవరప్రదః
దర్పహా దర్పదో దృప్త - శ్శతమూర్తి రమూర్తిమాన్  - 68

మహానిధి ర్మహాభాగో - మహాభోగో మహార్థదః
మహాకారో మహాయోగీ - మహాతేజా మహాద్యితిః  - 69

మహాకర్మా మహోనాదో - మహామంత్రో మహామతిః
మహాశయో మహోదారో - మహాదేవాత్మకో విభుః - 70

రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా - రత్ననాభః కృతాగమః
అంభోధిలంఘన స్సింహో - నిత్యో ధర్మప్రమోధనః - 71

జితామిత్రో జయ స్సామో - విజయో వాయువాహనః
జీవదాతా సహస్రాంశు - ర్ముకుందో భురిదక్షిణః  - 72

సిద్ధార్ధ స్సిద్ధిద స్సిద్ధసంకల్ప స్సిద్ధిహేతుకః
సప్తపాతాళభరణ - స్సప్తర్షిగణవందితః  -  73

సప్తాబ్ధిలంఘనో వీర - స్సప్తద్వీపోరుమండలః
సప్తాంగరాజ్యసుఖద - స్పప్తమాతృనిషేవితః - 74

సప్తలోకైకమకుట - స్సప్తహోతా స్వరాశ్రయః
స్సప్తచ్ఛందో నిధి స్సప్తచ్ఛంద స్సప్తజనాశ్రయః  -  75

సప్తసామోసగీత శ్చ - సప్తపాతాళసంశ్రయః
మేథావీ కీర్తిద శ్శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః - 76

సర్వవశ్యకరో భర్గో - దోషఘ్నః పుత్రపౌత్త్రదః
ప్రతివాదిముఖస్తంభో - దుష్టచిత్తప్రసాదనః  -  77

పరాభిచారశమనో - దుఃఖఘ్నో బంధమోక్షదః
నవద్వారపురాధారో - నవద్వార నికేతనః  - 78

నరనారాయణస్తుత్యో - నరనాథో మహేశ్వరః
మేఖలీ కవచీఖడ్గీ - బ్రాజిష్ణు ర్విష్ణు సారథిః  - 79


బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః
దుష్టగ్రహనిహంతా చ - పిశాచగ్రహఘాతుకః  - 80


From Sri Parasara Samhitha
WWW.Jayahanumanji.com

Tuesday, February 16, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 3

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 3

ఖం వాయుః పృథివీ హ్యాపో - వహ్నిర్దిక్కాల ఏవ చ 
క్షేత్రజ్ఞ, క్షేత్రపాల శ్చ - పల్వలీకృతసాగరః  -  41


హిరణ్మయః పురాణ శ్చ - ఖేచరో భూచరో మనుః 
హిరణ్యగర్భ స్సూత్రాత్మా - రాజరాజో విశాంపతిః  - 42 

వేదాంతవే ద్యోద్గీథ శ్చ - వేదవేదాంగపారగః 
ప్రతిగ్రామస్థిత స్సాధ్య - స్స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః - 43

నక్షత్రమాలీ భుతాత్మా - సురభిః కల్పపాదపః 
చింతామణి ర్గుణనిధిః - ప్రజాపతి రనుత్తమః  - 44

పుణ్యశ్లోకః పురారాతి - ర్జ్యోతిష్మాన్ శార్వరీపతిః 
కిలికిల్యారవత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః  - 45

ఋణత్రయహర స్సూక్ష్మ - స్స్థూల స్సర్వగతః పుమాన్
అపస్మారహద స్స్మర్తా - శ్రుతి ర్గాధాస్మృతి ర్మనుః  - 46

స్వర్గద్వారః ప్రజాద్వారో - మోక్షద్వారః కపీశ్వరః 
నాదరూపః పరబ్రహ్మ - బ్రహ్మ బ్రహ్మా పురాతనః  -  47

ఏకో నైక జన శ్శుక్ల - స్స్వయంజ్యోతి రనాకులః 
జ్యోతిర్జ్యోతి రనాది శ్చ - సాత్త్వికో రాజసత్తమః  - 48

తమోహర్తా నిరాలంబో - నిరాకారో గుణాకరః 
గుణాశ్రయో గుణమయో - బృహత్కాయో బృహద్యశాః  -  49

బృహద్ధను ర్బ్సహత్పాదో - బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వపః 
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో - బృహన్నేత్రో బృహద్గళః  -  50

బృహద్యత్నో బృహచ్చేష్టో -  బృహత్పుచ్ఛో  బృహత్కరః 
బృహద్గతి ర్బృహత్సేవ్యో - బృహల్లోకఫలప్రదః  - 51

బృహచ్ఛక్తి ర్బృహద్వాంఛాఫలదో బృహదీశ్వరః 
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా - విద్యాదాతా జగద్గురుః - 52

దేవాచార స్సత్యవాదీ - బ్రహ్మవాదీ కళాధరః 
సప్తపాతాళగామీచ - మలయాచలసంశ్రయః  -  53

ఉత్తరాశాస్థిత శ్శ్రీదో - దివ్యౌషధవశం ఖగః 
శాఖామృగః కపీంద్రశ్చ - పురాణశ్శ్రుతి సంచరః  -  54

చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ - యోగగమ్యః పరాత్పరః 
అనాదినిధనో వ్యాసో - వైకుంఠః పృధవీపతిః   -  55

పరాజితో జితారాతి - స్సదానంద శ్చ ఈశితా 
గోపాలో గోపతి ర్గోప్తా - కలిః కాలః  పరాత్పరః -  56

మనోవేగి సదాయోగీ - సంసారభయనాశనః 
తత్త్వదాతా చ తత్వజ్ఞ - స్తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః  -  57

శుద్ఢో బుద్ఢో నిత్యముక్తో - యుక్తాకారో జయప్రదః 
ప్రళయో ్‌మితమాయశ్చ - మాయాతితో విమత్సరః - 58

మాయానిర్జితరక్ష శ్చ - మాయానిర్మతవిష్టపః 
మాయాశ్రయ శ్చ నిర్లేపో - మాయానిర్వంచక స్సుఖః  - 59

సుఖీ సుఖప్రదో నాగో - మహేశకృతసంస్తవః 
మహేశ్వర స్సత్యసంధః - శరభః కలిపావనః -  60


From Sri Parasara Samhitha.