సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, June 30, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం – హనుమంతుడు, అద్వైతభావనకు ముఖ్యప్రతీక

మనకు ఏకైక ఆదర్శం – హనుమంతుడు, అద్వైతభావనకు ముఖ్యప్రతీక

శ్రీరామ
జయ హనుమాన్ఒకప్పుడు ఈ దేశంలో శైవమతం, వైష్ణవమతాల మధ్య భయంకరమయిన యుద్ధాలు జరిగాయి. ఆ ద్వేషభావాన్ని తొలగించటానికి మహనీయులెందరో యత్నించారు.

శివాయ విష్ణురూపాయ, శివరూపాయ విష్ణవే,
శివస్య హృదయం విష్ణుః, విష్ణో శ్చ హృదయం శివః


‘యధా శివమయో విష్ణుః, ఏవం విష్ణుమయ శ్శివః’ అనే సూక్తిని ఎలుగెత్తి చాటారు. అంటే విష్ణుస్వరూపుడైన  శివుడికీ, శివస్వరూపుడయిన విష్ణువుకూ నమస్కరిస్తున్నాననీ; శివస్వరూపుడయిన విష్ణువూ, విష్ణువు హృదయమే శివుడూ అని; విష్ణువు శివమయుడని, అట్లే శివుడు విష్ణువుతో నిండినవాడని అర్థం. వారిమధ్య భేదం చూడనంత వరకే మనకు మేలని కూడా చెప్పబడింది.

అయినా నేటికీ కొందరు శివకేశవులమధ్య భేదభావం చూపుతూనే ఉన్నారు. ‘ఏకం సత్ విప్రాః బహుధా వదంతి’ అన్న మహర్షుల మాటలోని భారతీయతాత్విక విశిష్టతను అర్థం చేసికొలేకపోతున్నారు.
కవిబ్రహ్మ తిక్కన సోమయాజి సమాజంలో ఉన్న ఈ శివకేశవభేదభావం చూచి ఖిన్నుడయి, లోకానికి హరిహరనాధతత్వం తెల్పుతూ హరిహరాంకితంగా రచన గావించాడు.
‘శ్రీ యన గౌరి నా బరగుచెల్వకు జిత్తము పల్లవింపభద్రాయిత మూర్తియై హరిహరం బగురూపము దాల్చి విష్ణురూపయ నమశ్శివాయ యని పల్కెడు భక్త జనంబు వైదికధ్యాయిత కిచ్చ మెచ్చుపరతత్వము గొల్పెద నిష్టసిధ్దికిన్’ అనే హరిహర స్తుతితో తన భారతీంద్రీకరణం ఆరంభించాడు. తిక్కన ననుసరించిన సోమనాధుడు, కొరవి గోపరాజు, భైరవరాజు వేంకటనాధుడు మొదలగు కవులు కూడా హరిహరనాధాంకితంగా కావ్యాలు వ్రాసి సమాజంలోని హరిహరభేదభావాన్ని తొలగించటానికి యత్నించారు.
కాని నిజానికి హరిహర అద్వైతభావానికి ఒకేఒక్క ముఖ్య ప్రతీక హనుమంతుడు. పరస్పరం ద్వేషించుకొనే శైవ వైష్ణవ మతాలు రెంటికి ఏకైక అంగీకార్యుడైన దైవం హనుమంతుడు. శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క అవతారమైన శ్రీరాముని పరమభక్తాగ్రేసరుడయిన ఆంజనేయుడు దాసభక్తికి ప్రతీక అయిన పరమవైష్ణవ శిఖామణి. ఊర్థ్వపుండ్రాలు ధరించి శ్రీరాముని ముందే కాక వేంకటేశ్వరస్వామి, చెన్నకేశవస్వామి మొదలగు సకల విష్ణుస్వరూపాల ముందు ప్రతిష్టుతుడవటం చూస్తాం. అటువంటి పరమ వైష్ణవ శిఖామణి నిజానికి ఈశ్వరాంశ సంభూతుడు.
హనుమంతుని పూజానామాలలో ‘ఓం రుద్రవీర్య సముద్భవాయ నమః’ అనేది కూడా ఒకటి. ఆంజనేయుడు శివస్వరూపుడు. ఈశ్వరుడికి పదకొండు రూపాలున్నాయి. వాటినే ఏకాదశరుద్రులంటారు. అందులో అజైకపాద రుద్రావతరమే హనుమంతుడు. పంచముఖాంజనేయావతారం పూర్ణరుద్రావతరమే.


Read the rest of this entry »

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the Magazine Sanathana Dharma Jyothi
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, June 29, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - చూర్ణిక

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - చూర్ణిక

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం

Tuesday, June 28, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - మంగళాష్టకం

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - మంగళాష్టకం

Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

Saturday, June 25, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - వధువు శ్రీ సువర్చలాదేవి ప్రవర

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - వధువు శ్రీ సువర్చలాదేవి ప్రవర


Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

హనుమంతుని కధలు – హనుమ సహాయంతో పురుషమృగంపై భీముని విజయం

హనుమంతుని కధలు – హనుమ సహాయంతో పురుషమృగంపై భీముని విజయంశ్రీ పరాశర సంహితనుండి హనుమంతుని కథలు
(రేడియో ప్రసంగములు)
శ్రీరామ
జయ హనుమాన్

Bhima Hanuman


శిష్యుడు- గురువుగారూ! మనమింకా ద్వాపరయుగంలో ఉన్నామండీ. పురుష మృగం తేవటం కోసం భీముడు బయలుదేరాడు. సోదరుని పరీక్షించి తన సహాయం అందించాలని హనుమంతుడు నిశ్చయించుకొని అడ్డంగా ఉండి భీముని బల గర్వాన్ని పోగొట్టాడు.


గురువుగారు – మార్గాన్ని నిరోధించి తన బలగర్వాన్ని పోగొట్టిన హనుమంతుని భీముడు స్తుతించాడు. హనుమంతుడు సౌమ్యరూపం పొంది ముఖపద్మాన చిరునవ్వులు చిందులాడగా భీమునితో ఈ విధంగా అన్నాడు. “ఓ రాజకుమారా! భీమసేనా! నన్ను అంజనాసుతుడగు హనుమంతునిగా తెలుసుకో. వాయుపుత్రుడనటంవల్ల నీకు సోదరుణ్ణి. పురుషమృగాన్ని తేజూచే నీ యీ సాహసాన్ని చూహి సోదర ప్రేమ వలన కలత పొంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను. మనోవేగం కల్గినట్టి, గొప్ప పరాక్రమం కల్గినట్టి, మనుష్యులే ఆహారంగా కలిగి ఉన్న పురుష మృగం మనస్సుకంటెను ముందుగా క్షణంలో మార్గాన్ని అతిక్రమించగలదు. మనుష్యులుగాని, రాక్షసులుగాని, తుదకు యముడైన తన ఎదుట నిలువలేరని ఆ పురుషమృగం యొక్క అభిప్రాయం అటువంటి మృగాన్ని తీసికొని రావటానికి నీవెలా సమర్థుడవు? ఓ నా సోదరా! భీమా! పరాక్రమమెంతగ కలది అయినా, పురుషులే ఆహారంగా కలది అయినా ఆ పురుష మృగాన్ని నా సోదరుడవయిన నీవు తీసికొని వెళ్ళలేక తిరిగి వెళ్ళటమనేది జరగకూడదు. కాబట్టి దానిని తీసికొని రావటంకోసం ఉపాయం చెప్తున్నాను విను. ఆ పురుషమృగం శుభప్రదమైన ఆచారం కలది. ఎల్లప్పుడూ శివపూజ చేసేటటువంటిది. ప్రాణాపాయం సంభవించినా అది శివపూజ మాత్రం వీడదు. అంతేకాదు. ఎక్కడైనా శివలింగంకల శుభప్రదమైన దేవళం ఎదురుగా కన్పడిందా పూజార్హమైన దానిని పూజింపక ఒక్క అడుగుకూడా ముందువేయదు. అని అంటూనే ఆ ఈశ్వరాంశ సంభూతుడైన హనుమంతుడు తన తోక చివరి వెంట్రుకలను కొన్నిటిని తీసి ‘భీమా! ఇవిగో! ఈ వెంట్రుకలను మార్గ మధ్యంలో విడివిడిగా వదులు. అలా వదలిన రోమాలు శివలింగాలుగా మారి వాటిపైన ఆలయాలు కూడా ఏర్పడుతాయి. అప్పుడా ఆలయాలలో పురుషమృగం పూజ చేయవలసి వస్తుంది. ప్రయాణంలో ఈ విఘ్నాలు ఏర్పడకపోతే నిన్ను వెంటనంటి వచ్చే ఆ పురుషమృగం నిన్ను కబళించేస్తుంది. ఇవిగో! ఈ వెంట్రుకలను తీసుకో’ అని ఇచ్చాడు. ఇంకా కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తూ హనుమంతుడు ‘ఓ అనుజుడా! ఈ వెంట్రుకలను తీసికొని శీఘ్రంగా ఆ పురుష మృగం సమీపానికి వెళ్ళు. మృగ విధాన్ననుసరించి దానిని ప్రార్థించు. ఆ మృగం చెప్పిన మాటల నాలకించు. గురుతులబట్టి వేగంగా ముందుకు వెళ్తూ విడిగా ఒక్కొక్క వెంట్రుకనే పడవేస్తూ వెళ్ళు. ఇలా దేవ సభ అయిన సుధర్మ మొదలుకొని భోజనశాల వరకూ వేగంగా ముందు పరుగెత్తుతూ పొరపాటు చెందకుండా వెళ్ళు. మార్గమధ్యంలో నీవు దానికి దొరికావా? అది నిన్ను భక్షించివేస్తుంది. ఎప్పుడైతై ఒక్కొక్క రోమం వదలి శివలింగము ఉద్బవింపజేశావో వాటి అర్చనకారణంగా మార్గమధ్యంలో నిన్ను ఆ మృగం అతిక్రమించలేదు. కబళించలేదు. ఆ విధంగా అయితే నీకు తప్పక ఈ కార్యంలో విజయం చేకూరుతుంది” అని తోకవెంట్రుకలు గుప్పెడు భీమునకందజేశాడు. పురుషమృగా హరణంలో మంచి ఉపాయం లభించినందుకు భీముడు పరమానందమంది హనుమంతుని గొప్పగా స్తుతించి ఇలా అన్నాడు.

Read the rest of this entry »

by Dr Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Friday, June 24, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - వరుని శ్రీ హనుమంతుని ప్రవర

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి - వరుని శ్రీ హనుమంతుని ప్రవర


Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

Thursday, June 23, 2011

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధి

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణ విధిWritten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం
www,jayahanumanji.com

Wednesday, June 22, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_21st June 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_21st June 2011  - సుందర కాండ


 శ్రీ అష్టాదశభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, June 21, 2011

श्री पराशरसंहिता – हनुमन्म्ंत्रोध्धारणम् – व्दितीयपटलः

श्री पराशरसंहिता – हनुमन्म्ंत्रोध्धारणम् – व्दितीयपटलः

श्री परशरसंहिता – श्री आंजनेयचरितम
श्री पराशरसंहिता
हनुमन्म्ंत्रोध्धारणम् (व्दितीयपटलः)


श्री पराशर कहते हैं -
मन्त्रोव्दार को मैं कहता हूं| एकाग्र चित्त से श्रवन करें| जिसके विशिष्ट ज्ञान मात्र से मनुष्य सदैव विजयी होता है|
आदि मे ऊं का उच्चारण करके हरि मर्कट शब्द के बाद मर्कटाय एवं स्वआ का उच्चारण करें| (ऊं हरिमर्क़ट मर्कटाय स्वाहा)
व्दादशाक्षर से युक्तघ मन्त्र कहा गया है| ओंम नमः पंचवदनाय पूर्ववत कपि शब्द से युक्त करें |मुख में सकल शब्द का उच्चारण करके शत्रु संहरण का उच्चारण करें | अनन्तर यकार का उच्चारण करके ह्रों बीज का उच्चारण इस पद का एवं कस्वाहा पद का उच्चारण करें |
तैंतीस वर्णों वाला यह मंत्र का जाता है|दक्षिण की ओर मुख करके ओं नमः पंचवदनाय करालाय नृसिंहाय का उच्चारण करें तदनन्तर क्ष्रों बीज का उच्चारण करें | इन सभी पदों तथा भूतप्रमथनाय का उच्चारण करके स्वाहा पद का उच्चारण करें | यह विध्या कामना सिध्द करने वाली है |
चोंतीस वर्णात्मकघ मंत्र कहा जाता है | पश्चिम की ओर मुख करके ओं नमः पंचवदनाय वीराय गरुडाय कहकर क्ष्र्म्यों इस बीज का उच्चारण करें| इन सभी पदों का उच्चारण करके विषाय इस पद का उच्चारण करें| हराय इस पद का उच्चारण करके अनन्तर स्वाहा पद का उच्चारण करें|
एकतीस वर्णरूपात्मक यह मन्त्र कहा जाता है| उत्तर की ओर मुख करके ओं नमः पंचवदनाय आदि वराहाय पद का उच्चारण करें| तदनन्तर ज्लों बीज कहे | पूर्वोंक्त सभी पदों को कहकर संपत्कराय स्वाहा का उच्चारण करें|

Read the rest of this entry »

by Dr Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_14th June 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_14th June 2011  - సుందర కాండ
శ్రీ శ్రీ పంచముఖాంజనేయ స్వామి అవతారం
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Monday, June 20, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_7th June 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_7th June 2011  - సుందర కాండ
శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Friday, June 17, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 8

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 8


శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం

--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Thursday, June 16, 2011

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_31st MAY 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_31st MAY 2011  - సుందర కాండశ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, June 15, 2011

మనకు ఏకైక ఆదర్శం – హనుమంతుడు, బుద్దిమతాం వరిష్టుడు

మనకు ఏకైక ఆదర్శం – హనుమంతుడు, బుద్దిమతాం వరిష్టుడు శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ అవతారము

బాహబల సాధనలో హనుమంతుని ఆదర్శంగా గ్రహించిన మనకు ఆయన బుద్ధిబలం విషయంలో సందేహం కల్గటం సహజం. ఎందుకంటే అంత ఆసాధారణ బాహుబలసంపన్నులకు బుద్దిబలం ఉండే అవకాశం లేదు. అవి రెండూ పరస్పరవిరుధ్ధ శక్తులు. అట్టి విరుద్దశక్తులు ఏకమై ఉండటం, గొప్పగా ఉండటమే హనుమంతునిలోని విశిష్ట లక్షణం. అసామాన్య బాహుబలం కల హనుమంతుడు బుద్దిమతాం వరిష్టుడు, జ్ఞానినా మగ్రగణ్యుడు.
మనోజవం మారుతతుల్యవేగం
జితేంద్రియమ బుద్దిమతాం వరిష్టమ్
వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ||
అని కీర్తించనివారుండరు. కేవలం అలా కీర్తించటమేనా? అది యధార్థమా? అని అలోచిస్తే పై విషయం పూర్తి సత్యం. ఆ మహనీయుని బుద్ధిమతాం వరిష్టునిగా మనం గుర్తించటం కాదు. సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడే గుర్తించాడు. శ్రీహనుమద్రాముల ప్రథమ సమావేశంలోనే ఆ గుర్తింపు కన్పడుతుంది.
రామలక్ష్మణులు సీతను అన్వేషిస్తూ పంపాతీర ప్రాంతానికి వచ్చారు. వారిని చూచిన సుగ్రీవడు వాలి తనను చంపుటకై పంపినవారుగా అనుమానించి వారి విషయం తెలిసికొని వచ్చుటకై హనుమంతుని పంపాడు. హనుమంతుడు రామలక్ష్మణులను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాడు. ఆ హనుమంతుని మాటలు వింటూనే రాముడు పల్కిన పల్కులలో హనుమంతుని వాక్చాతుర్యాన్ని ఎంతగానో పొగడడం తెలిసికొనగల్గుతాము. అలా హనుమంతుని బుద్ధిశక్తిని సాక్షాత్తు శ్రీరాముడే కొనియాడాడు. అసలు ‘హనుమంతుడు’ అంటే బుద్దిమంతుడు అని అర్థం అంటారు మధ్వాచార్యులవారు. ‘హనుశబ్దో జ్ఞానవాచీ చ హనుమా నితి శబ్ధతః’ అనేది వా రిచ్చినవివరణ.
అతులితబలధామం స్వర్ణశైలాభదేహం
దనుజవనకృశానుం జ్ఞానినా మగ్రగణ్యమ్
సకలగుణనిధానం వానరాణా మధీశం
రఘుపతిప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి ||
అనే హనుమంతుని స్తుతిలో జ్ఞానినా మగ్రగణ్యుడుగా చెప్పబడ్డాడు. జ్ఞానము అనేది ప్రకటమయినప్పుడే గుర్తింపబడుతుంది. ఒక పండితుడు, ఒక పామరుడు ఇర్వురూ పట్టువస్త్రములు, శాలువాలు ధరించి కూర్చొనియున్నప్పుడు ఇర్వురను పండితులనియే భావిస్తాము. వారు నోరు తెరచి మాటాడినప్పుడు మాత్రమే వారిలో పండితుడెవరో, పామరుడెవరో గ్రహింపగల్గుతాము. ఆవిధంగానే బుద్ధిశక్తి వాగ్రూపంగానే తెలియబడుతుంది. ‘అతిరూపవతీ సీతా – అతివాజ్నిపుణః కపిః’ అని చెప్పబడింది. అంటే సీతాదేవివంటి అందగత్తెలేదు. ఆంజనేయునంతటి వాక్చాతుర్యం కలవాడు లేడు అని అర్థం. అలా బుద్ధిశక్తి హనుమంతుని వాక్చాతుర్యరూపంలో ఎప్పుడూ వెలువడుతూనే ఉంటుంది.

Read the rest of this entry »

by Dr Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

Thursday, June 9, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 7

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 7
--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Wednesday, June 8, 2011

సుందర కాండ Complete book


Sundara Kanda

श्री पराशरसंहिता – मन्त्रोपदेशलक्षणम् – प्रथमपटलः

श्री परशरसंहिता – श्री आंजनेयचरितम
श्री पराशर संहिता
प्रथमपटलः
श्रीलक्ष्मणादि भाईयों के साथ रत्न सिंहासन पर विराजित श्रीजानकीपति राम को प्रणाम करता हूं | एक बार सुखासन में विराजमान निष्पात तपोमूर्ति पराशर महामुनि से मैत्रेय ने पूछा | हे भगवान योगियों में श्रेष्ठ महामति पराशर! मैं कुछ जानना चाहता हूं, अतः आप मुझ पर कृपा करें | मोहमाया से आच्छन्न आथर्म, असत्य से युक्त दारिद्रय व्याधि से पीडित घोर कलियुग आ चुका है | उस घोर कलियुग में पूर्वजन्म के कर्मवश जो मनुष्य दुःखी हैं, वह अपने कल्यान करने हेतु ख्या उपाय करें | उन दुःख संतप्तों के लिये दयलुओं को ख्या करना चाहिये! राजा जन दस्युकर्म में प्रवृत हुये हैं और साधुजन विपत्तियों से घिरे हैं |
कलियुग के दारिद्र्य एवं व्याधियों से लोग पीडित हैं | इनसे छुटकारा पाने के ख्या उपाय है | किसका जप करें जिनसे दुःखों पर विजय प्राप्त हो | संसार से तारने वाला कौन है | कौन लैकिक भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है | किस वुपास से तुरन्त दुःख सागर कर सकते हैं | हे कृपानिधि! कौन सा लघु उपाय है जिससे सभी सिध्दियां तुरन्त प्राप्त हो जाये | कृपया मुझे शिष्य समझकर बताये | संसार के उपकार के लिये आपने यह पूछा है| यह घोर कलियुग अथर्म और असत्य से संपृक्त हो गया है | समस्त वेद एवं सास्त्र-पुराण का सारतत्व मैं आपको कहता हूं | आप मनोयोग से सुनें |
तीर्थयात्रा प्रसंग से सरयू तट पर आये हुये हमारे पितामह वशिष्ठ ने मुझे देखकर कृपापूर्वक सध्यः सिद्धि प्रदान करने वाली विध्य का उपदेश मुझे दिया| शैव, वैश्णव, शाक्त, सूर्य, गाणापत्य एवं चन्द्रविध्या शीघ्र फल प्रदान करने वाली नहीं कही गयी हैं | इनका फल बहुत दिनों बाद प्राप्त होता है | लक्ष्मी नाराय़णी विध्या, भवानी शंकरात्मिका विध्या, सीताराम महाविध्या पन्चमुखी हनुमद्विध्या चतुर्थी विध्य कही गयी है | नूसिंह अनुष्टुभविध्या, षष्ठी ब्रह्मास्त्र विध्या, अष्टार्णा मारुति विध्या परा विध्या है |
अपरा विध्या साम्राज्यलक्ष्मी विध्या एव्ं महागणपति विध्या है | महागौरीनाम्नी विध्या, कालिकाविध्या द्वादशी विध्या कही गयी है | ये द्वादशविध्या मन्त्र साम्राज्य कहे गयें हैं | इनमें शीघ्र शिद्धि प्रदान करने वाली है | दक्षिणा कालिका विध्या पुरश्चरण के पश्चात् अनाचार से एक रात्री में चिरसाधना से सिद्धि देने वाली है |


by Dr Annadanam Chidambara Sastry

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 6

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Tuesday, June 7, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 5

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 5

--------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Monday, June 6, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 4

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Sunday, June 5, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ హనుమంతుడు 3

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 3
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/


-----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------

Thursday, June 2, 2011

యుద్ధకాండ వర్ణణ హనుమంతుడు 2

యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు 2


-----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, June 1, 2011

సుందర కాండ - విశిష్టత యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు

సుందర కాండ - విశిష్టత ----------- యుద్ధకాండ వర్ణణ - హనుమంతుడు


-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_17TH MAY 2011 - సుందర కాండ

జయ చిరంజీవ Program TV1_AARADHANA_17TH MAY 2011 - సుందర కాండ--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry


http://www.jayahanumanji.com/