సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, July 23, 2012

శ్రీ హనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము

శ్రీహనుమజ్జన్మస్థల సముద్ధరణోద్యమము----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Saturday, July 21, 2012

Friday, July 20, 2012

గరుత్మంతుడు అమృత కళశము కొరకు చేసిన ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

గరుత్మంతుడు అమృత కళశము కొరకు చేసిన ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము
-------------------------------------------------------


ఆపదుద్ధారక శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రము

-------------------------------------------------------

Taken from Sri Parasasra Samhita by Dr.Annadanam Chidambara Sastry

Sunday, July 15, 2012

శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు

శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు

----------------------------------------------


శ్రీ హనుమత్ యంత్రములు
---------------------------------------------

written in the book Sri Hanumath Kada
http://www.jayahanumanji.com/

శ్రీ హనుమత్కవచము (With Audio)

శ్రీ హనుమత్కవచము
Audio:

 

http://www.hummaa.com/music/song/sri-hanumath-kavacham-vibhishena-krutam/104102

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

శ్రీ హనుమత్కవచము 1

--------------------------------------------------------------
available in Sri Hanumath Kavacha samuchyam book.

Sunday, July 8, 2012

శ్రీ హనుమత్ కవచాలు - ఫలశ్రుతి

శ్రీ హనుమత్ కవచాలు - ఫలశ్రుతి---------------------------------------------------------------------


Hanumath Kavachams

---------------------------------------------------------------------

Available in the book "Sri Hanumat Kavacha Samuchayamu"

Sunday, July 1, 2012

సర్వశత్రు నివారక శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం

సర్వశత్రు నివారక   శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం
శ్రీ సుదర్శన సంహితోక్తం

 (గురుముఖతా గ్రహించవలసిన కవచం)-----------------------------------------------------------------------------------------

Sree_Hanumatkavacha_Samuchayamu2

-----------------------------------------------------------------------------------------

శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం శ్రీ సుదర్శన సంహితోక్తం

-----------------------------------------------------------------------------------------http://www.jayahanumanji.com/