సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, July 19, 2014

శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1


శ్రీ హనుమద్గుణ సహస్రనామ స్తోత్రము -1


శ్రీ హనూమానంజనీసూనుః - వాయుపుత్రో మహాబలః
         కేసరీనందన శ్శ్రీమా - న్విశ్వకర్మార్చిత ధ్వజః                                              1         


ఈశ్వరాంశ స్స్వయంజాతో - పార్వతీ గర్భసంభవః
సుచిరం మాతృగర్భస్థో - గర్భవైష్ణవ సంస్క్రతః                                              2


బ్రహ్మచారీ జవా జ్జాతః - సర్వ విద్యా విశారదః 
మాతృగర్భస్థ నటనో - హరిధ్యాన పరాయణః                                                3


శ్రోణానక్షత్రజ స్సూర్య - గిళనః కపివల్లభః
వజ్రదేహో మహాబాహు - ర్జగదాశ్చర్య శైశవః                                                4


కాలేన సహ యుద్ధార్థ - కాలదండ ప్రహారకః
కాలకింకర సంహారీ - కాలాంతక విమర్దనః                                                  5


నఖాయుధ స్సర్వజయో - రణశూరో భుజాయుధః
శైలవిక్షేపకో భూజ - విక్షపే పాదఘట్టనః                                                     6


వాలపాశాయుధో దంష్ట్రాయుధః పవనసాహసః
నిరాయుధజయో యాతుధానజి ద్వారపుంగవః                                         7


ప్రచేతసరిపు ర్భుత- రక్షఘ్నో అంచిత నిగ్రహాః
ఈశాన సగ్రహః కేశీ - సుతగర్వ వినాశనః                                                  8


అద్రికృ న్నిత్రకృ ద్భోజీ - స్నేహకృ న్మేఘనిర్జితః
పురందరధను శ్ఛేత్తా -మాతలే ర్మరభంజనః                                            9


బ్రహ్శ్టాస్త్ర స్తంభనో రౌద్ర - బాణ నిగ్రహణేనిలః
ఐరావత బలచ్ఛేదీ -వృత్రారే ర్గర్వభంజనః                                                 10


యోగనిద్రాసక్తమనో - జగత్సంహార కారకః
విష్టో రాగ మనోపాయ - కారణః పునరుద్ధితః                                             11


From Sri Parasara Samhita