సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 31, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 5

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 5

Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

Saturday, October 30, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 4

శ్రీ పరాశర సంహిత -  శ్రీ వానర గీతా - 4

Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

Friday, October 29, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 3

శ్రీ పరాశర సంహిత -  శ్రీ వానర గీతా - 3


Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

శ్రీ పరాశర సంహిత - శ్రీ వానర గీతా - 2

శ్రీ పరాశర సంహిత -  శ్రీ వానర గీతా - 2
Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

శ్రీ పరాశర సంహిత- శ్రీ వానర గీతా - 1

శ్రీ పరాశర సంహిత -  శ్రీ వానర గీతా - 1

Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 3

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 3


Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 2

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 2

Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

Thursday, October 28, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 1

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 1
Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

Tuesday, October 26, 2010

వ్రత విధానం

వ్రత విధానం
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri hanumath Vratha Vidhanam

Monday, October 25, 2010

హనుమద్ర్వత ప్రశంసా

హనుమద్ర్వత ప్రశంసాWritten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Vratha Vidaanam

Thursday, October 21, 2010

హనుమాన్ మహిమ

హనుమాన్ మహిమBy Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)
http://www.jayahanumanji.com/

Tuesday, October 19, 2010

శనివార మహాత్మ్యము

శనివార మహాత్మ్యము
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .

కదళీవనార్చన

కదళీవనార్చన
By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)

Friday, October 15, 2010

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం

శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం

Link of songs by various Singers :
http://www.mediafire.com/?sharekey=39acc69a9443267a7069484bded33bcd5657615f22535474
శ్రీ సువర్చలా హనుమదాలయాలు

శ్రీ సువర్చలా హనుమదాలయాలు

By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం )

వరుని శ్రీ హనుమంతుని ప్రవర

వరుని  శ్రీ హనుమంతుని ప్రవర

By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం )