సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 25, 2011

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రముశ్రీరామ
జయ హనుమాన్
దీనిని నిత్యము పఠించు వారియెడ హనుంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వలె కోరికలన్నిటిని తీర్చగలడు.---------------------------------------------------------------------------------

Neelakrita Hanumat Stotram – నీలకృత హనుమత్ స్తోత్రము---------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment