సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, January 29, 2014

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాల ధ్యానం

 
 
శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమత్ త్రికాలధ్యానం [ ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంసమయములందు హనుమద్భక్తులు క్రమముగా పఠింపవలెను.]
 
ప్రాతః స్మరామి హనుమంత మనంత వీర్యం
శ్రీరామచంద్ర చరణాంబుజ చంచరీకం
లంకాపురీ దహన నందిత దేవబృందం
సర్వార్థసిధ్ది సదనం ప్రధిత ప్రభావమ్||
 
READ MORE »
-------------------------------
 
 
-------------------------------

Sunday, January 19, 2014

శివుడు రామదాసునిగా ఎలా అయినాడు ?

శివుడు రామదాసునిగా ఎలా అయినాడు ?


------------------------------------------------------------------------------------

Wonderful & Rare books of Lord Hanuman & on Hindus

Wonderful & Rare books of Lord Hanuman & on Hindus

Wonderful & Rare books of Lord Hanuman & on Hindus by Dr. Annadanam Chidambara Sastry

Dr. Annadanam Chidambara Sastri is a well-known devotee of Lord Hanuman. . He is the founder of 
Sri Hannmad Adhyatmika Kendram (Sri Hanuman Spiritual Center).
And also he is the EDITOR of the Magzine "SANATHANA DHARMA JYOTHI".

Few of his works are:
· SRI HANUMAN VISHAYA SARVASVAM (An encyclopedia of Sri Hanuman's Worship)
· SRI HANUMADVRATAM
· STORIES OF HANUMANTHA (Broadcast in Katha Lahari)
· SRI PARASARA SAMHITA (16 Parts)
· THESIS ON SRI HANUMANTHA 
· HANUMA DIKSHA. 
. SRI HANUMATH SHATHAKAM
. HANUMAN NAVAAVATHARA CHARITHRA (NINE AVATHARAS OF HANUMAN)

Few of other books Related to Hindusim:
. Hindu dharamam - Hindu Matham
. Om Karam 
. Hindu Sarvasvam
. Punarjanma
. Sadacharam
. Hyndava Vangmayam - Vishistatha
. Gomatha

"The Divine Story of Lord Sri Hanuman", which is translated to English by P. S. Gopala Krishna,
is based on Dr. Chidambara Sastri's Telugu work "SRI ANJANEYA MAHATYAM".
MAY LORD SRI HANUMAN BLESS ALL!

Contact no & Address of Sri Dr. Annadanam Chidambara Sastri :
Dr. Annadanam Chidambara Sastry,
Hanuman Nilayam.
Munipalle vari veedi,
Santha Bazar,
Chirala.
Prakasam Dist.
Andhra Pradesh,
India.
9848666973, 9491155342Friday, January 10, 2014

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 12

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 12
 From Sri Parasara Samhita part 2.


తులసిదాస్ విరచిత రమామనస చరిత లోని సుందరకాండ Video and PDF in telugu

తులసిదాస్ విరచిత రమామనస చరిత లోని సుందరకాండ  Video and PDF in telugu--------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 9, 2014

Wednesday, January 8, 2014