సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, March 21, 2014

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 13

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 13


From Sri Parasara Samhitha 

No comments:

Post a Comment