సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 9, 2010

త్యాగరాజ కీర్తనలు - హనుమంతుడు

త్యాగరాజ కీర్తనలు  - హనుమంతుడు

Thagaraju Keerthanalu - Hanuman

By Annadanam Chidambara Sastry ( Written in Hanumath Kadha)

No comments:

Post a Comment