సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 16, 2011

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం
[దీనిని నిత్యము పఠించిన వారిని హనుమంతుడన్ని విధముల రక్షించును]

-------------------------------------------------------------------------------------

Sarva Rakshaka Aanjenya Stotram – సర్వరక్షక ఆంజనేయ స్తోత్రం

-------------------------------------------------------------------------------------

 “Sri Hanuman Stotras – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రములు”

No comments:

Post a Comment