సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, May 9, 2012

హనుమంతుని గురువు ఎవరు ?

Jaya Hanuman -6

జయ చిరంజీవ - 6

హనుమంతుని గురువు ఎవరు ?-------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment