సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 9, 2010

వాసుదాసు కీర్తనలు - హనుమంతుడు

వాసుదాసు కీర్తనలు - హనుమంతుడు
Hanuman in Vaasu daasu Keerthanalu

By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Katha )

No comments:

Post a Comment