సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, July 1, 2012

సర్వశత్రు నివారక శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం

సర్వశత్రు నివారక   శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం
శ్రీ సుదర్శన సంహితోక్తం

 (గురుముఖతా గ్రహించవలసిన కవచం)-----------------------------------------------------------------------------------------

Sree_Hanumatkavacha_Samuchayamu2

-----------------------------------------------------------------------------------------

శ్రీ పంచముఖ హనుమత్కవచం శ్రీ సుదర్శన సంహితోక్తం

-----------------------------------------------------------------------------------------http://www.jayahanumanji.com/


No comments:

Post a Comment