సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, May 17, 2011

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు- శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ అవతారము 3 - శ్రీ పరాశర సంహిత

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు-  శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ అవతారము------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

No comments:

Post a Comment