సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, May 16, 2011

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం 2 - శ్రీ పరాశర సంహిత

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం.

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .
http://www.jayahanumanji.com/

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం 2 - శ్రీ పరాశర సంహిత

No comments:

Post a Comment