సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, May 27, 2011

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి అవతారము - శ్రీ పరాశర సంహిత

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి అవతారము

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర Sri Hanuman nava avatara charitra.

No comments:

Post a Comment