సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, August 13, 2011

Parasara Samhita Part 2

Parasara Samhita Part 2


----------------------------------------------------------------
Parasara Samhita Pages 4 - 5

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment