సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, August 15, 2011

Parasara Samhita Part 3

Parasara Samhita Part 3

----------------------------------------------------------------
Parasara Samhita Pages 6 - 7
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in Parasara Samhita శ్రీ పరాశర సంహిత

No comments:

Post a Comment