సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, August 11, 2011

Parasara Samhita Part1

Parasara Samhita Part1
Parasara Samhita Pages 2 - 3

Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment