సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, April 28, 2012

శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రము

శ్రీ హనుమన్మాలా మంత్రము

 -------------------------Hanuman Mala Mantram

-------------------------

No comments:

Post a Comment