సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, September 19, 2012

నీలమేఘ స్తుతి

నీలమేఘ స్తుతి


From Parasara Samhita

www.jayahanumanji.com

 No comments:

Post a Comment