సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, September 9, 2012

శ్రీ హనుమత్ కవచ సముచ్చయము

శ్రీ హనుమత్ కవచ సముచ్చయము



----------------------------------------------------------------------------


Sree_Hanumatkavacha_Samuchayamu2


----------------------------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment