సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 2, 2012

హనుమంతుని భక్తుల కథలు - మైంద చరిత్ర కథనం

హనుమంతుని భక్తుల కథలు - మైంద చరిత్ర కథనం

Sri Parasara Samhita Patalam 35


శ్రీ పరాశర సంహిత నుంచి

No comments:

Post a Comment