సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, June 1, 2016

శ్రీ హనుమస్తవరాజః - 2

శ్రీ హనుమస్తవరాజః  - 2


(Sri Hanuman Mandir Alpharetta, Atlanta)రుచాఢ్య దీప్త బాలార్క - దివ్యరూప సుశోభిత 
ప్రసన్నవదన శ్రేష్ఠ  - హనుమాన్ వై నమోస్తుతే  - 11


దుష్టగ్రహ వినాశాయ - దైత్యదానవభంజన 
శాకిన్యాదిశిమ భుతఘ్న - నమోస్తు  శ్రీహనూమ తే  - 12 


మహాధైర్య మహాశౌర్య -  మహావీర్య మహాబల
అమేయవిక్రమా యైవ -  హనుమాన్ వై నమోస్తుతే   - 13


దశగ్రీవ కృతాంతాయ - రక్షఃకుల వినాశినే 
బ్రహ్మచర్య ప్రతస్థాయ - మహావీర నమోస్తుతే  - 14


భైరవాయ మహోగ్రాయ - భీమవిక్రమణాయ చ
సర్వజ్వర వినాశాయ - కాలరుపాయ తే నమః  - 15

 
సుభద్రద స్సువర్ణాంగ - సుమంగళ శుభంకర 
మహావిక్రమ సత్త్వాఢ్య - దిజ్మండల సుశోభిత - 16
 

పవిత్రాయ కపీంద్రాయ - నమస్తే పాపహారిణే 
సువిద్యే రామదూతాయ - కపివీరాయ తే నమః - 17


తేజస్వీ శత్రుహా వీర - వాయుజ స్సంప్రభావనః
సుందరో బలవాన్  శాంత  -  ఆంజనేయ నమోస్తుతే  - 18


రామానంద జయకర  - జానకీశ్వసదాయ వై
విష్ణుభక్త మహాప్రాజ్ఞ - పింగాక్ష విజయప్రద  - 19


రాజ్యప్రద సుమాంగళ్య - సుభగో బుద్ధివర్థన 
సర్వసంపత్తి దాతా చ  -  దివ్యతేజ నమోనమః - 20  
 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sri Parasara Samhitha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No comments:

Post a Comment