సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, June 7, 2016

శ్రీ హనుమస్తవరాజః - 3

శ్రీ హనుమస్తవరాజః  - 3(Sri Hanuman Mandir Alpharetta, Atlanta)


కల్యాణకీర్త్యా జయమంగళాయ; జగత్తృతీయం ధవళీకృతాయ
తేజస్వినే దీప్త దివాకరాయ; నమోస్తు దీప్తాయ హరీశ్వరాయ - 21

మహాప్రతాపాయ వివర్ధనాయ; మనోజవా యాద్భుతవర్ధనాయ 
ప్రౌఢప్రతాపారుణలోచనాయ - నమో అంజనానంద కపీశ్వరాయ   - 22

కాలాగ్ని దైత్య సంహర్తా - సర్వశత్రు వినాశనః 
అచలోద్ధారక శ్చైవ - సర్వమంగళ కీర్తిదః   - 23

బలోత్కటః మహాభీమః - భైరవో అమితవిక్రమః
తేజోనిధిః కపిశ్రేష్ట - సర్వారిష్టార్తి దుఃఖహా   - 24

ఉదధిక్రమణ శ్చైవ - లంకాపుర విదాహకః 
సుభుజో ద్విభుజో రుద్రః - పూర్ణప్రజ్ఞో అనిలాత్మజః  - 25

రాజవశ్యకర శ్చైవ - జనవశ్యం తథైవ చ
సర్వవశ్యం సభావశ్యం - నమస్తే మారుతాత్మజః  - 26

మహాపరాక్రమాక్రాంత యక్ష రాక్షస మర్ధన
సౌమిత్రి ప్రాణదాతా చ - సీతాశోక వినాశన    - 27


సుముఖాయ సురేశాయ - శుభదాయ శుభాత్మనే 
ప్రభావాయ సుభావాయ  - నమస్తే అమితతేజసే  - 28

వాయుజో వాయుపుత్ర శ్చ - కపీంద్రః పవనాత్మజః
వీరశ్రేష్ట మహావీర - శివభద్ర నమోస్తుతే  -  29

వాయుజో వాయుపుత్ర శ్చ - కపీంద్రః పవనాత్మజః
వీరశ్రేష్ట మహావీర - శివభద్ర నమోస్తుతే  -  30

దివ్యమాలా సుభాషాయ - దివ్యగంధానులేపనః
శ్రీప్రసన్న ప్రసన్నాయ  - సర్వసిద్ధిప్రదో భవ  - 31

వాతాత్మజ మిదం స్తోత్రం - పవిత్రం యః పఠేన్నరః 
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి - పుత్రపౌత్రాది వృద్ధిదం

ధనధాన్య సమృద్ధిం చ - ఆరోగ్యం పుష్టివర్ధనం
బంధమోక్షకరం శ్రీఘ్రం - లభతే వాంఛితం ఫలం

రాజ్యదం రాజసన్మానం - సంగ్రామే జయవర్ధనం 
సుప్రసన్నో హనుమాన్ మే-యశః శ్రీ జయకారకః ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sri Parasara Samhitha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


No comments:

Post a Comment