సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, March 30, 2011

Sri Anjaneya Mangalastuthi – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి

Sri Anjaneya Mangalastuthi – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి
శ్రీ ఆంజనేయ మంగళస్తుతి
[స్వామికి కర్పూరహారతి నిచ్చుచుగాని, విడిగాగాని దీనిని పఠించుట శ్రేయము.]

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment