సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, March 30, 2011

Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

Sri Hanumada Ghorastra Stotram – శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం

----------------------------------------------------------------------


శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం
[ఈ అస్త్రము సకల శత్రువుల యెడ విజయము చేకూర్చగల అద్భుత శక్తి కలది. సకల శక్తులను ప్రసాదింపగలది. మూడు సంధ్యలందు నిత్యము దీనిని పఠించిన యెడల అంతటా విజయమునే పొందగలరు. దీనిని లక్షసార్లు పఠించిన వారికి హనుమత్ సాక్షాత్కారము జరుగును.] Read the rest of this entry »

శ్రీ హనుమద ఘోరాస్త్ర స్తోత్రం


---------------------------------------------------------------------
http://www.jayahanumanji.com/
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

1 comment:

  1. Sir, I request Sri Chidambaram Shastry garu to recheck the Sri Hanuman Ghorastra Storam for corrections in it. There are few corrections in Bija mantras and words also. I would be thankful to you sir, if responded quickly.

    I am thankful to Sri Chidamabrar Sastry garu for his efforts to bring awareness and of Sri Hanuman to people like me. Thank you.

    ReplyDelete