సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, March 14, 2011

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం

Sri Hanumat Stotram – శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం
శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రం[ఇది పఠించుట వాక్కులతో హనుమత్పూజ చేయుటే, నిత్యము దీనిని పఠించుట వారిలోని పాపములు, దోషములు రాజహంస పాలలోని నీటిని వేరుచేయునట్లు తొలగించి సద్గుణములను నింపి హనుమంతుడు అన్ని కష్టముల నుండి రక్షించును.] Read the rest of this entry »

No comments:

Post a Comment