సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, March 3, 2011

Sri Parasara Samhita Video 49 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 49

Sri Parasara Samhita Video 49 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 49
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment