సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, April 15, 2011

श्री पराशर संहिता – श्री हनुमच्चरितम् – प्रकाशकीय

श्री पराशर संहिता – श्री हनुमच्चरितम् – प्रकाशकीयश्री राम जय राम जय जय राम
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम् श्रीराम राम भरताग्रज राम राम |
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम् श्रीराम राम शरनं भव राम राम ||
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे |
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ||
श्री हनुमते नमः
प्रकाशकीय


by Dr. Annadanam chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment