సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, April 27, 2011

Sri Parasara Samhita Video 62 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 62

Sri Parasara Samhita Video 62 – శ్రీ పరాశర సంహిత Detailed Video 62




-----------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------
By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment