సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, July 3, 2011

శ్రీ సువర్చలా అష్టోత్తరము

శ్రీ సువర్చలా అష్టోత్తరము
Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Kalyanam శ్రీ సువర్చలా హనుమత్కల్యాణం

No comments:

Post a Comment