సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, February 12, 2012

శ్రీ హనుమత్ భక్తి సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము

శ్రీ హనుమత్ భక్తి సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము
ఈ ఛిత్ర్రాన్ని మొట్టమొదటగా,అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి  గారి పర్యవేక్షణలో, 1988 సంవత్సరం లో Artist రాంప్రసాద్(Vizag) గారిచే వేయించబడినది.

No comments:

Post a Comment