సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, February 13, 2012

హనుమంతుని జన్మస్థలం - జాబాలి (అంజనాద్రి )

హనుమంతుని జన్మస్థలం - జాబాలి (అంజనాద్రి )
------------------------------------------------------------------------------

Anjandri


http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment