సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, June 10, 2012

నారదుడు చేసిన హనుమత్ స్తోత్రము

నారదుడు చేసిన హనుమత్ స్తోత్రము


 

Taken from Parasara Samhitha
No comments:

Post a Comment