సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, June 11, 2012

ధ్వజదత్తుడు చేసిన హనుమస్తుతి

ధ్వజదత్తుడు చేసిన హనుమస్తుతి

 

Taken from Parasara Samhita patalam Patalam 13No comments:

Post a Comment