సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, August 20, 2012

శ్ర్రీ హనుమత్సాలాగ్రామ శిలాముర్తి లక్షణాలు

శ్ర్రీ హనుమత్సాలాగ్రామ శిలాముర్తి లక్షణాలు

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment