సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, February 24, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 5

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 5

బాలగ్రహవినాశీ చ - ధర్మోనేతా కృపాకరః 
ఉగ్రకృ త్యోగ్రవేగ శ్చ - ఉగ్రనేత్ర శ్శతక్రతుః  - 81

శతమన్యు స్తుత స్స్తుతి - స్స్తోతా మహాబలః 
సమగ్రగుణశాలీ చ - వ్యగ్రో రక్షోవినాశకః  - 82

రక్షోఘ్న హస్తో బ్రహ్మేశ - శ్శ్రీధరో భక్తవత్సలః 
మేఘనాదో మేఘరూపః - మేఘవృష్టినివారకః - 83

మేఘజీవనహేతు శ్చ - మేఘశ్యామః పరత్మాకః 
సమీరతనయో బోద్ధా - తత్వవిద్యావిశారదః  -  84 

అమోఘో ్‌మోఘవృద్ధి శ్చ - ఇష్టదో ్‌నిష్టనాశకః 
అర్ధో ్‌నర్ధాపహారీ చ సమర్ధో రామసేవకః  -  85

అర్థీ ధన్య స్సురారాతిః - పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా - విద్యారాశి స్సురేశ్వరః  - 86

ఆచలోద్ధారకో నిత్య - స్సేతుకృ ద్రామసారథిః
ఆనందః పరమానందో - మత్స్యః కూర్మో నిధి శ్శమః - 87

వరాహో నారసింహ శ్చ - వామనో జమదగ్నిజః
రామః కృష్ణ శ్శివో బుద్ధః - కల్కీ రామాశ్రయో హరః - 88

నందీ భృంగీ చ చండీ చ -  గణేశో గణసేవితః
కర్మాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో - విశ్రమో జగతాంపతిః  - 89

జగన్నాథః కపిశ్రేష్ఠ - స్సర్వావాస స్సదాశ్రయః
సుగ్రీవాదిస్తుత శ్శాంత - స్సర్వకర్మా ప్లవంగమః - 90

నఖదారితరక్ష శ్చ - నఖాయుధవిశారదః
కుశల స్సుధన శ్శేషో - వాసుకి స్తక్షక స్స్వరః - 91

స్వర్ణవర్ణో బలాడ్య శ్చ - రామపూజ్యో ఘనాశనః
కైవల్యదీపః కైవల్యో - గరుడః పన్నగో గురుః  - 92

కిల్యారావహతారాతిగర్వః - పర్వతభేధనః
వజ్రాంగో వజ్రవేగ శ్చ - భక్తో వజ్రనివారకః - 93

నఖాయుధో మణిగ్రీవో - జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః
శ్మశానస్థాననిలయః - ప్రేతవిద్రావణక్షమః  - 94

శరణం జీవనం భోక్తా - నానాచేష్టో హ్యచంచలః
సుస్వస్థో ్‌ష్టాస్యహా- దుఃఖశమనః పవానాత్మజః  -  95

పావనః పవనః కాంతో - భక్తాగ స్సహనో బలః
మేఘనాదరిపు ర్మేఘనాద స్సంహృతరాక్షసః  - 96

క్షరో ్‌క్షరో వినీతాత్మా - వానరేశ స్సతాంగతిః
శ్రీకంఠ శ్శితికంఠ శ్చ - సహాయ స్సహనాయకః - 97

అస్థూల స్త్వనణు ర్భర్గో - దేవ స్సంసృతినాశనః
అధ్యాత్మవిద్యాసార శ్చ - అధ్యాత్మకుశల స్సుధీః  - 98

అకల్మష స్సత్యహేతు - స్సత్యగ స్సత్యగోచరః
సత్యగర్భ స్సత్యరూప -  స్సత్యః సత్యపరాక్రమః  - 99

అంజనాప్రాణలింగ శ్చ - వాయువంశోద్భవ స్సుధీః
భద్రరూపో రుద్రరూప - స్సురూప శ్చిత్రరూపధృత్ -   100

From Sri Parasara Samhitha

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment