సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 27, 2016

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 6

శ్రీరామ ప్రోక్త ముఖ్య సహస్రనామ స్తోత్రము 6మైనాకవందిత స్సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః
క్రాంతదిజ్మండలో రుద్రః - ప్రకటీకృతవిక్రమః       -  101


కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా - హ్రస్వనాసో వృకోదరః 
లంబోష్టః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాంవరః  -  102

విపశ్చిత్కవి రానందవిగ్రహో ్‌నన్యశాసనః 
ఫల్గునీసూను రవ్యగ్రో - యోగాత్మా యోగతత్పరః - 103 

యోగవేద్యో యోగకర్తా - యోగయోని ర్దిగంబరః
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః  - 104

ఉలూఖలముఖ సింహ - స్సంస్తుతః పరమేశ్వరః
శ్లిష్టజంఘు శ్ల్శిష్టజాను  - శ్ల్శిష్టపాణి శ్శిఖాధరః  -  105

సుశర్మా అమితశర్మా చ - నారాయణపరాయణః
జిష్ణు ర్భవిష్ణూ రోచిష్ణు - ర్గ్రసిష్ణు స్థ్సాణు రేవఛ  -  106

హరిరుద్రానుకృ ద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః
గుణప్రవాహ స్సూత్రాత్మా - వీతరాగ స్స్తుతిప్రియః  - 107

నాగకన్యాభయద్వంసీ - రుక్మవర్ణః కపాలభృత్
అనాకులో భవోపాయో అనపాయో వేదపారగః - 108

అక్షరః పురుషో లోకనాథో - రక్షఃప్రభు ర్ధృడః
అష్టాంగయోగఫలభుక్ - సత్యసంధః పురుష్టుతః  - 109
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనధ్వజః - 110

యోగినీబృందవంద్య శ్చ - శత్రుఘ్నో అనంతవిక్రమః
బ్రహ్మచా రీంద్రియరిపు - ర్ధృతదండో దశాత్మకః - 111

అప్రపంచ స్సదాచార -  శ్శూరసేనవిదారకః
వృద్ధః ప్రమోద శ్చానంద - స్సప్తజిహ్వాపతిర్ధరః - 112

నవద్వారపురాధారః - ప్రత్యగ్ర స్సామగాయకః
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో - భయహృ న్మానదో అమదః - 113

సర్వవశ్యకర శ్శక్తి - ర్నేతా చానంతమంగళః
అష్టమూర్తిధరో నేతా - విరూప స్స్వరసుందరః  - 114

ధూమకేతు ర్మహాకేతు - స్సత్యకేతు ర్మహారథః
నందిప్రియః స్వతంత్ర శ్చ - మేఖలీ సమరప్రియః - 115

లోహాంగః సర్వవిద్ధన్వీ - షట్కల శ్శర్వ ఈశ్వరః
ఫలభు క్ఫలహస్త శ్చ - సర్వకర్మఫలప్రదః  -  116

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో -  ధర్మో ధర్మప్రదో అర్థదః
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞ  - స్తారకబ్రహ్మతత్పరః  - 117

త్రిమార్గవసతి ర్భీమః -  సర్వదుఃఖనిబర్హణః
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళ శ్శూలీ - మాలీ గర్భో నిశాచరః  - 118

త్రిమార్గవసతి ర్భీమః -  సర్వదుఃఖనిబర్హణః
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళ శ్శూలీ - మాలీ గర్భో నిశాచరః  - 119

జయో జయపరీవారః - సహస్రవదనః కవిః
శాకినీఢాకినీయక్షరక్షోభూతౌఘభంజనః  -  120

From Sri Parasara Samhitha
www.jayahanumani.com

No comments:

Post a Comment