సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, August 2, 2012

శ్రీ సువర్చలాంజనేయ యంత్రము

శ్రీ సువర్చలాంజనేయ యంత్రము

available in Sri Anjaneaya Charitra

No comments:

Post a Comment